Е-технологии ще осигурят достъп до здравни услуги

Разработване на електронни здравни карти, предоставяне на здравни услуги он-лайн и изграждане на информационни мрежи в областта на здравеопазването са основните цели на одобрената от правителството Национална стратегия за внедряване на електронно здравеопазване.

Електронното здравеопазване представлява комплекс от приложения, базирани на организационна, технологична и правна рамка и обхващащи целия аспект на функциониране на здравната система. Стратегията е за 7 години и създава обща рамка за разработване на електронни приложения и мрежи в системата, посочи заместник-министърът на здравеопазването Валери Цеков.

С въвеждането й се очаква значително да се подобри качеството на оказваните здравни услуги, а наличният финансов ресурс да се използва по-ефективно. С електронното здравеопазване се постига прозрачност в системата и по този начин то е инструмент за борба с корупцията, посочват още от министерство на здравеопазването.

Електронните досиета и електронните здравни карти, каквито ще има всеки български гражданин, са част от интегрираната информационна система. Гражданинът, нуждаещ се от здравна помощ, представя електронна карта, чрез която става възможен достъпът до необходимите здравни услуги, като например преглед, изследвания, издаване на направления, предписване на лечение, болничен престой и лечение, ползване на спешна медицинска помощ и др.

От януари 2007 г. ще започне пилотен проект за около 1000 пациента при 3-ма общопрактикуващи лекари и 5 аптеки за въвеждане на електронната здравна карта, информира заместник-министър Цеков. След анализ на резултатите ще се реши дали електронната здравна карта да бъде въведена на национално ниво през 2008 г. или 2009 г.

Подобни проекти са разработени в Словения, Австрия, Германия, Франция и в области в Италия. Валери Цеков посочи, че това амбициозно начинание е пряко свързано с една от стратегическите цели на ЕС – въвеждане на обща интегрирана здравно-информационна система в рамките на Съюза. Стартът на проекта е планиран за 2010 г.

Информацията за реализираните услуги се отразява в интегрираната електронна система на здравеопазването от здравните специалисти. На тази база се формират техните отчети към различните институции и след необходимите проверки извършените дейности се заплащат.

Чрез отчетите, които съдържат медицински и финансова информация, Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса получават в реално време необходимата информация, което позволява по-ефективно управление на системата на здравеопазването.

Интегрираната система ще бъде оперативно съвместима и със системите на другите ведомства, свързани с електронното правителство – НАП, МВР, МФ, МС, ГРАО и др. Тя ще дава възможност да се осъществява пълноценна комуникация и с международни институции в сферата на здравеопазването.

Функционирането на системата ще става при спазване на всички стандарти за информационна сигурност и защита на личните данни, посочват от министерството.

Финансирането на изпълнението на Националната стратегия ще се извършва на програмен и проектно ориентиран принцип, като средства ще се отделят от държавния бюджет, от европейски фондове, публично-частни партньорства и др. национални и международни финансови източници.

Коментар