ЕК ще намалява бюрокрацията

Европейската комисия иска официални документи като удостоверения за раждане и актове за собственост да се признават по-лесно в чужбина, съобщиха днес от Брюксел. Това ще улесни европейците, които живеят в чужбина и често се сблъскват с бюрократични трудности: чакане за официален печат върху съдебно решение или акт за собственост, заплащане за превод на удостоверения за раждане, брак или смърт, или перипетии с публичните органи за признаването на променено фамилно име.

Все повече европейци сменят местоживеенето си и днес близо 12 милиона граждани на ЕС живеят в чужда държава-членка, поради което са чести оплакванията за трудности при официалното признаване на документи. В някои държави-членки на гражданите се налага да заплащат такса, за да бъдат признати за автентични техни документи, които вече са официално издадени от друга държава-членка.

Друг проблем изниква, когато някои държави-членки изискват административни документи, които не винаги съществуват в държавата на гражданина. Всички тези спънки пречат да се упражнява в ежедневния живот правото на свободно движение, гарантирано от Договорите за ЕС.

Европейската комисия е поела ангажимент да премахне тези препятствия и публикува днес документ, в който се разглеждат няколко варианта за улесняване на свободната циркулация на документи от значение за гражданите. Сега обществеността има възможност да даде идеи за това как да се подобри ситуацията, така че тези документи да се признават, независимо от това къде се намират или преместват гражданите в рамките на ЕС.

Срокът за коментари е 30 април. Комисията ще вземе предвид тези коментари при подготовката на проектозаконодателство през 2013 г.

Безпроблемната циркулация на официални документи (например дипломи, удостоверения за гражданство, актове за собственост) и признаването на фамилно име или на документи за гражданско състояние, отразяващи основни „събития от живота“ като раждане, осиновяване, брак или смърт, са от голямо значение за гражданите, които се местят в друга държава от ЕС. Регистрите и административните системи на държавите-членки се различават значително, което води до тромави и скъпи формалности (превод, допълнителни доказателства за автентичност на документите). Тези проблеми пречат на гражданите да упражняват изцяло своите права в ЕС.

Според проучване на Евробарометър от октомври 2010 г., 73 % от европейците смятат, че трябва да се вземат мерки за подобряване на циркулацията на официални документи между държавите от ЕС.

В приетия днес документ Комисията поставя редица въпроси относно начините за подобряване на свободната циркулация на официални документи. Освен това Комисията предлага варианти на политика за улесняване на трансграничното признаване на документите за гражданско състояние.

Един от вариантите е да се изготвят европейски образци за най-често срещаните документи за гражданско състояние, така че на гражданите да не им се налага повече да плащат за тяхното признаване и превод. Друг вариант е признаването на документите за гражданско състояние да става автоматично. Подобно признаване няма да налага хармонизиране на съществуващите правила и промени в правните уредби на държавите-членки.

В зависимост от резултатите от обществената консултация, Комисията планира да излезе с две отделни законодателни предложения през 2013 г.: относно свободната циркулация на официални документи и относно признаването на ситуации, свързани с гражданското състояние.

Коментар