Брюксел ще следи изкъсо интернет доставчиците

Гражданите и фирмите трябва да имат лесен достъп до отворен и неутрален интернет, се казва в нов доклад на Европейската комисия.

Брюксел ще следи дали новите правила на ЕС за прозрачност в областта на далекосъобщенията, качество на услугите и възможност за смяна на доставчика (които трябва да влязат в сила на 25 май 2011 година) се прилагат по начин, който гарантира, че принципите за отвореност и неутралност на интернет действително се спазват.

Например, внимателно ще се следи за широко разпространените ограничения на законни услуги и приложения и ще се проверява дали широколентовите връзки на гражданите и фирмите осигуряват обявената от доставчиците скорост на интернет. Комисията се обръща към Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения BEREC да събира подробна информация по въпроси, които засягат пряко отворения и неутрален характер на интернет, вкл. относно пречките пред смяната на оператор, блокирането или контрола на интернет трафика (например при услугите на интернет телефонията), прозрачността и качеството на услугите.

До края на годината Комисията ще публикува събраните от BEREC факти, вкл. всеки случай на блокиране или контрол върху използването на някои услуги. Ако констатациите на BEREC и други налични данни разкрият нерешени проблеми, Комисията ще разгледа необходимостта от по-строги мерки.

„През следващите няколко месеца, в тясно сътрудничество с регулаторните органи на държавите-членки, ще следя отблизо за спазването на новите правила на ЕС, за да се уверя, че с тях с гарантира един отворен интернет”, заяви Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и комисар за цифровите технологии.

„В края на 2011 г. ще публикувам резултатите заедно с всеки случай на блокиране или контрол на някои видове трафик. Ако те са незадоволителни, няма да се поколебая да предложа дори по-строги мерки във вид на насоки или дори общи законодателни мерки за постигане на конкуренцията и свободата на избор, които заслужават потребителите. Ако и това не даде резултат, съм готова да забраня блокирането на законни услуги или приложения“, предупреди Нели Крус.

Установено определение за „неутралност на интернет“ няма, но от 25 май 2011 г. законодателството на ЕС ще включва изискване към регулаторните органи по далекосъобщенията в държавите-членки да застанат зад възможността потребителите на интернет да имат „достъп и да разпространяват информация или да използват приложения и услуги по техен избор“.

Други, пряко свързани с неутралността на интернет правила, които влизат в сила на 25 май (като част от новите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията), включват изисквания относно прозрачността, качеството на услугите и свободата на смяна на оператора.

В приложимите от 25 май тази година нови правила на ЕС в областта на далекосъобщенията ще е налице изискване към доставчиците на далекосъобщителни услуги да се информират потребителите – преди да подпишат договор – относно същността на услугата, за която се абонират. Това включва информация за начините за управление на трафика и влиянието им върху качеството на услугата, както и за други ограничения, като например ограничения на ширината на честотната лента или налична скорост на връзката.

Установено е, че някои оператори на мобилен интернет блокират услугите за интернет телефония (VoIP). Това може да послужи за забавяне на някои видове трафик и по този начин да се отрази на качеството на съдържанието, например при предаване на видеоизображение в реално време, предоставяно на потребителите от конкурентен оператор. Според доклада на ЕК, са налице случаи на неравностойно третиране на данни от някои оператори.

Повечето потребители на интернет приемат, че на едно електронно писмо са необходими няколко секунди да достигне до получателя си, но подобно забавяне при преноса на глас и видеоизображения при разговорите онлайн нарушава комуникацията. В доклада на ЕК се подчертава общото мнение, че е необходимо управление на трафика, за да се гарантира безпрепятствен интернет трафик, особено в периодите, когато мрежите са претоварени, и по този начин да се гарантира неизменно добро качество на услугите. Някои участници на пазара са обезпокоени относно потенциални злоупотреби с управлението на трафика, например отдаването на предимство на някои услуги за сметка на други.

Комисията потвърждава също, че е от основно значение да се гарантира на потребителите лесна промяна на доставчика. В това отношение би трябвало да помогнат новите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията, според които потребителите трябва да разполагат с възможност да сменят оператора и да запазят номера си в рамките на един работен ден.

Новите правила гарантират също, че условията за прекратяване на договора няма да бъдат спирачка пред смяната на оператора. Комисията и BEREC ще проследят как протича в действителност смяната на оператор.

Коментар