Европа трудно внедрява научни постижения

Европа трябва да ускори инвестирането в сферата на научните изследвания и иновациите, препоръчва нов доклад на ЕК за конкурентоспособността на „Съюза за иновации”.

ЕС напредва бавно към целта си да постигне ниво на инвестициите в научноизследователската и развойната дейност (НИРД) в размер на 3% от БВП (2,01% през 2009 г.), но разликите с водещите конкуренти се задълбочават значително заради по-малките инвестиции на бизнеса в НИРД.

През 2008 г. 24% от общите разходи за НИРД в света са били направени в ЕС (29% през 1995 г.). Като съотношение към БВП, бизнес секторът инвестира два пъти повече в Япония и Южна Корея, отколкото в Европа, показва анализът.

Във времена на икономическа криза кумулативната стойност на инвестициите в научни изследвания и иновации има антицикличен ефект. Държавите, които са вложили повече средства в тази сфера, имат по-добри перспективи да излязат от кризата. През 2009 г. седемнайсет държави-членки са успели да запазят или увеличат бюджетните средства, предназначени за НИРД, а през 2010 г. това са направили шестнадесет от тях.

В иновациите трябва да се инвестира „по-интелигентно“. Най-успешна реализация в сферата на иновациите показват тези, които влагат инвестициите си в находчиви стратегии за специализация, съчетаващи мерки в областта на предлагането (например публично субсидиране на висшето образование, НИРД в бизнес сектора, рисков капитал и научно-технологични инфраструктури) с мерки в областта на търсенето (например обществени поръчки за иновационни продукти, стандартизиране на база на показаните резултати и правни норми за стимулиране на конкуренцията на продуктовия пазар).

Подготовката на висококвалифицирани кадри трябва да бъде съобразена с нуждите на бизнеса, препоръчва още докладът. Едва 46% от учените в ЕС работят в бизнес сектора (80% в САЩ). Държавите-членки трябва да приспособят образователните си системи с цел да продължат да увеличават броя на квалифицираните кадри, като едновременно с това гарантират по-добра адаптация към нуждите на бизнеса.

Европа губи почва под краката си, когато дойде време да се използват резултатите от научните изследвания. ЕС е на първо място в света по рецензирани от равностойни специалисти научни публикации (29% през 2009 г.), но темпът, с който се увеличават заявленията по Договора за патентно коопериране в Япония и Южна Корея, е почти два пъти по-бърз от този в ЕС. Половината от държавите-членки изобщо не патентоват високотехнологични продукти в Европейското патентно ведомство.

Необходимо е да се предприемат допълнителни мерки, за да се осигурят по-рентабилна защита и управление на интелектуалната собственост. Добро начало ще постави европейският патент, който е в процес на договаряне.

Европа има голям потенциал в областта на технологичните изобретения , насочени към решаване на социалните проблеми. През 2007 г. 40% от патентите за технологии, свързани с изменението на климата, принадлежат на ЕС. Това показва, че в комбинация с мерките за подкрепа на пазарното развитие целевите инвестиции в научни изследвания и демонстрационни дейности, направени в ключови области, могат да доведат до нови технологии и иновации.

Коментар