ЕС ще финансира обучение на 5 млн. души в чужбина

До 5 милиона души, или двойно повече отколкото в момента, ще имат шанс да учат или да се обучават в чужбина благодарение на стипендиите в рамките на „Еразъм за всички“ – новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт. Сред тях ще бъдат почти 3 милиона студенти и учащи в курсове за професионално обучение, съобщи Европейската комисия.

Студентите в магистърски програми също ще могат да се възползват от нова схема за гарантиране на заеми, създадена съвместно с групата на Европейската инвестиционна банка. Изпълнението на седемгодишната програма „Еразъм за всички“ с общ бюджет от 19 млрд. евро трябва да започне през 2014 г.

Трябва да инвестираме повече в подобряване на качеството на образованието и обучението на всички нива, за да можем да бъдем достоен конкурент на най-добрите в света и да осигурим повече работни места и по-висок растеж“, заяви Андрула Василиу, комисар по образование, култура, многоезичие и младеж.

Предложената от Комисията програма „Еразъм за всички“ ще позволи на 2 ,2 милиона студенти да получат стипендии, за да прекарат част от своя период на образование или обучение в чужбина (в сравнение с1,5 милиона по настоящите програми). В този брой влизат и 135 000 студенти, които получават помощ за обучение в страни извън ЕС, както и студенти от такива страни, идващи да учат в Съюза.

735  000 учащи в курсове за професионално обучение ще получат част от своето образование или обучение в чужбина (в сравнение с 350 000 по настоящата програма). 1  милион преподаватели, инструктори и работещи в сферата на младежта ще могат да разчитат на финансиране за преподаване или провеждане на курсове на обучение в чужбина (в сравнение с 600 000 по настоящите програми).

Програмата ще осигури също на 700  000 млади хора да проведат стаж в предприятие в чужбина (в сравнение с 600 000 по настоящата програма). 330  000 студенти в магистърски програми ще се възползват от гаранции за заем в рамките на съвършено нова схема, който да им помогне да финансират своето образование в чужбина.

540  000 млади хора ще могат да извършат доброволческа дейност в чужбина или да участват в младежки обмени (в сравнение с 374 000 по настоящата програма). Други 34  000 студенти ще получат стипендии за съвместна образователна степен, в която се включва следване в поне две висши учебни заведения в чужбина (в сравнение с 17 600 по настоящата програма).

Освен това 115  000 институции/организации, работещи в сферата на образованието и/или младежките дейности, или други органи ще получат финансиране за сформиране на над 20 000 „стратегически партньорства“ за съвместни инициативи и насърчаване на обмена на опит и ноу-хау. 4000 образователни институции и предприятия ще могат да сформират 400 „алианси на знанието“ и секторни „алианси на уменията“, които да подобрят възможностите за наемане на работа, иновациите и предприемачеството.

„Еразъм за всички“ ще обедини всички текущи европейски и международни схеми в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта и ще замести седем настоящи програми с една. Това ще доведе до по-голяма ефективност, ще улесни кандидатстването за стипендии като същевременно намали препокриването и разпокъсаността, съобщи ЕК.

Комисията предлага увеличение с приблизително 70% на бюджета на настоящата седемгодишна програма, т.е. за новата програма ще бъдат отделени 19 млрд. евро за периода 2014–2020 г. Сумата включва прогнозираната в бъдеще инфлация и предвидените разходи за международно сътрудничество.

С новата програма ще се акцентира върху добавената стойност за ЕС и системното въздействие и ще се подкрепят три вида дейности:

• възможности за учене на частни лица, както в ЕС, така и извън него;

• институционално сътрудничество между образователни институции, младежки организации, предприятия, местни и регионални органи и НПО;

• подпомагане на реформите в държавите-членки за модернизиране на системите за образование и обучение и стимулиране на иновациите, предприемачеството и пригодността за наемане на работа.

Две трети от финансирането ще бъде отделено за стипендии за мобилност с цел да се повишат знанията и уменията. С „Еразъм за всички“ ще се насърчава и изследователската дейност и преподаването в областта на европейската интеграция, както и аматьорския спорт.

В България общо 11 хиляди души са получилите стипендии от ЕС за образование, обучение или доброволчество през 2010 г. в рамките на програмите „Учене през целия живот“ и „Младежта в действие“. („Еразъм за всички“ ще включва и двете програми).

В момента предложението се обсъжда от Съвета ( 27-те държави-членки) и Европейския парламент, които ще вземат окончателното решение относно бюджетната рамка за 2014–2020 г.

Коментари по темата: „ЕС ще финансира обучение на 5 млн. души в чужбина”

добавете коментар...

  1. Вальо

    Не знам с пари ли с какво ще го правят но искам да набиват каските на глупавите мангали и другите дето нямат завършен 8 клас.
    Не съм съгласен че трябва единични многознайковци да издържат всички!

Коментар