ЕС създава постоянен екип за киберсигурност

Институциите на ЕС решиха тази седмица да бъде създаден постоянен европейски екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT-EU). Тестването на работата на екипа продължи една година и бе одобрено както от неговите клиенти, така и от други подобни групи.

Институциите на ЕС вече могат да разчитат на постоянно действащ екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти, за да се справят с все по-сложните случаи на киберзаплахи”, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус.

През последните години както в публичния, така и в частния сектор бяха създадени екипи от експерти по сигурността в киберпространството, които са в състояние да реагират бързо на инциденти в областта на информационната сигурност и компютърни рискове. Тези екипи стават основен елемент от стратегията за защита срещу заплахи чрез предотвратяване, откриване и отстраняване на слаби места и недостатъци в системите за защита.

Екипите предупреждават клиентите си за наличие на уязвими звена или заплахи и предлагат действия за намаляване на рисковете. Те помагат за откриване на пробойни в системите и онлайн атаки и предприемат необходимите стъпки, за да ги възпрат и/или отстранят нанесените поражения.

В своята Програма в областта на цифровите технологии за Европа, приета през май 2010 г., Комисията заяви, че ще бъдат създадени екипи CERT към европейските институции като част от общия ангажимент за по-активна политика за мрежова и информационна сигурност в Европа. Програмата също така призовава всички държави от ЕС да формират свои собствени екипи CERT, с което да се подпомогне изграждането до 2012 г. на общоевропейска мрежа от национални и правителствени екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти.

Ресурсите за екипите CERT-EU се осигуряват от основните институции и агенции на ЕС, в това число от Европейската комисия, Съвета, Европейския парламент, Комитета на регионите, Икономическия и социален комитет и Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност. Екипът работи под стратегическия надзор на междуинституционален управителен съвет.

CERT-EU функционира в тясно сътрудничество с вътрешните екипи за компютърна сигурност към европейските институции и поддържа контакти с широка мрежа от екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти и фирми, занимаващи се със сигурността на информационните системи в държави от ЕС и по света.

Коментари по темата: „ЕС създава постоянен екип за киберсигурност”

добавете коментар...

  1. User

    Това няма ли нещо общо с INDECT или е същото, но под друго име

Коментар