Скала България организира семинар iSCALA ERP – управленско удоволствие, опит и решение

10-05-2006 – Скала България, S&T България
Скала България организира семинар iSCALA ERP – управленско удоволствие, опит и решение
На 17 май 2006г.в х-л „Шератон”, зала „Средец”, Скала България организира семинар iSCALA ERP – управленско удоволствие, опит и решение”. Ще бъдат представени възможностите на най-но­ва­та версия на ин­тег­ри­ра­на­­та система за управление на бизнеса Скала – ERP iScala 2.2, как­­то и пос­лед­ни­­те тен­денции в областта на автоматизацията и оп­ти­ми­зацията на фи­нан­со­ви­те, ло­гис­тичните, маркетинговите и производствени дей­ности.
Семинарът има вече 5-годишна традиция, като тази година е в съ­труд­ни­­чест­­­­­во с S&T Бъл­гария – водещ системен интегратор. Представители на S&T ще за­поз­­наят аудиторията с ре­ше­­ния, които гарантират необходимата на­дежд­ност, ефек­­тивност и не­пре­къс­­­на­то опериране на бизнес приложенията.
Поканени са водещи български и чуждестранни компании с български офи­­­­­­си в областта на търговията, производството, фармацията, теле­ко­му­ни­ка­ции­­те и IТ сек­­­то­­ра, които ще обменят управленска практика и знания в ре­а­ли­за­ция­­­­та на ERP про­­екти. Г-н Валерий Владинов, IT Мениджър, ще представи опи­та на Ше­ринг АД, водеща международна фармацевтична компания.  
Скала Бизнес Солюшънс – Консулта България (http://www.smcon.com/) е изключителен дистрибутор на софту­ер­ни­те ре­ше­ния на Epicor|Scala на българския пазар. СБС Консулта България предлага на своите кли­ен­­ти ви­со­ко­надеждни услуги в областта на уп­рав­ление на проекти, бизнес консултиране, сис­тем­на ин­теграция, внед­ряване, обучение и тех­ни­чес­ка поддръжка на Scala бизнес софтуер.
Scala присъства на българския пазар от 1994 година и е изцяло параметризирана система с въз­­­­мож­ности за настройване към изискванията и практиката на всеки клиент. Тя е разработена мо­­­дулно, ин­тегрирайки финансово-счетоводните, логистичните, производствените и мар­ке­тин­го­­вите дей­нос­ти, както и дейностите по управление на проекти, услугите и клиентите.
S&T България (http://www.snt.bg/) е системен интегратор и доставчик на цялостни IT решения с 13-го­ди­шен опит на българския пазар и успешни внедрявания в областта на те­ле­ко­му­ни­ка­ции­те (БТК, Моbil­Теl, Globul); финансите (Булбанк, Райфайзенбанк, ПИБ); ко­­му­нал­ните услуги и про­из­вод­ст­во­то (Електроразпределение Варна, ТЕЦ Марица Изток ІІІ, Видима); държавните институции (МФ, МВР, Патентно Ведомство), здра­ве­о­паз­ването (УБ „Александровска”, ВМА) и др.  
Дру­жест­во­то е част от мрежата представителства на най-голямата ав­стрий­ска IT компания, с 19 пред­ста­ви­тел­­ства в Централна и Източна Европа. Партнира с ЕМС2 , SUN Microsystems, HP, FujitsuSiemens, Cisco Systems, Mercury, Cognos, Microsoft, Oracle и др.

Коментар