Повечето предприемачи обучават по „меки умения”

Работещите у нас имат остра потребност от обучения за подобряване на техните умения и компетенции, показва допитване до повече от 500 компании, направено по проекта на БСК по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Повече от половината предприемачи използват въвеждащите обучения на своите работници за формиране на т.нар. „меки умения”, сред които решаване на конфликти, работа в екип, управление на времето и др.

Изследването показва още, че 80 процента от участниците в анкетата биха осигурили обучения за работниците си, ако има външно финансиране. Предприемачите смятат, че 60 на сто от служителите им имат нужда от чуждоезиково обучение.

58 на сто от анкетираните са на мнение, че за кариерното развитие на служителите е важна инвестицията в знанията и уменията им, а 30 на сто предпочитат финансовите стимули като мярка за кариерно развитие и израстване.

БСК предлага създаване на Национална система за валидиране и сертифициране на резултатите от неформалното и информалното образование. В системата трябва да се заложат критерии и показатели, по които да се валидират и признават знанията, придобити чрез житейски и професионален опит.

Според БСК, създаването на система за валидиране и сертифициране на знанията ще помогне уменията, натрупани в живота, да придобият пазарна стойност, особено за младите хора. За гражданите една такава система ще подпомогне израстването в кариерата и ще даде втори шанс на хората, преждевременно напуснали училище.

Като част от предложенията за подобряването на нормативната среда, БСК предлага да се регламентира статутът на електронното дистанционно обучение на възрастни, утвърждаването на стандарт за електронните учебници и учебни помагала, както и промяна на рамковите програми за професионално образование и обучение, с акцент върху практиката, а не върху теорията.

Експертите на БСК предлагат съотношението между отрасловата, специфичната професионална и общообразователната подготовка да е 50:20:30. Камарата предлага още да се утвърди и въведе компетентностен профил на обучителя на възрастни, както и да се разпишат критерии за оценяване на представянето.

Коментари по темата: „Повечето предприемачи обучават по „меки умения””

добавете коментар...

 1. Петя Петкова

  "Експертите" на БСК предлагат съотношението между отрасловата, специфичната професионална и общообразователната подготовка да е 50:20:30.

  Без коментар.

  Всеки, който разбира от обучения и изисквания, може да си направи изводите сам. И за останалите предложения на експертите … по-голямо промиване на мозъци – е, няма.

  Заради Вас ли, г-жи*/г-да експерти – се стопира програмата с ваучерите? Заради "експертните" Ви мнения? Да…сега всички в България седиме и чакаме какво ще измислите, че да почнем да учим с ваучерите си.
  По-голяма тъпня – нема.

Коментар