Европа догонва САЩ в изследванията и разработките

Големите компании със седалище в ЕС са увеличили инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) с 8,9% през 2011 г., в сравнение с увеличението от 6,1% през 2010 г. С това повишение европейските дружества почти се изравняват с предприятията от САЩ (прираст 9%), надхвърлят средния световен прираст (7,6%) и значително изпреварват японските предприятия (прираст 1,7%), сочи доклад на Европейската комисия.

В отраслите с висока интензивност на НИРД се наблюдава увеличение на заетостта над средното, показва проучването сред 1500-те най-големи глобални инвеститори в НИРД. Сред водещите 50 дружества в света има 15 от ЕС, 18 от САЩ и 12 от Япония.

Японският производител на автомобили Toyota оглавява класацията, а Volkswagen – най-добре представилото се дружество от ЕС – е на трето място с инвестиции от 7,2 милиарда евро.

Според неотдавна обявени от Евростат данни, публичните и частните разходи за научноизследователска дейност в ЕС са нараснали общо до 2,03% от БВП, в сравнение с 2,01% през 2010 г. Това се дължи главно на увеличението на разходите в частния сектор.

Данните за общия размер на инвестициите на дружествата в сравнителния анализ показват, че САЩ все още изпреварват ЕС (178,4 милиарда евро срещу 144,6 милиарда евро), което се обяснява с високия брой на високотехнологичните предприятия в САЩ.

Дружествата с най-голям прираст на разходите за НИРД сред първите 100 са в сектора на информационните и комуникационните технологии, а именно – Huawei (48,4%), Apple (36,3%) и STMicroelectronics (34,5%). Други дружества сред първите 100 с големи увеличения на инвестициите в НИРД имат дейност производството на автомобили и автомобилни части, като някои са със седалище в ЕС, например BMW (21,6%) и Renault (19,4 %).

Повишението на разходите за НИРД в ЕС през 2011 г. се дължи най-вече на производството на автомобили (прираст 16,2%), което има най-голям дял от инвестициите в НИРД в ЕС (25%). Дружествата със седалище в Германия, чийто дял е около една трета от общия размер на частните инвестиции в НИРД, са увеличили разходите си в тази област с 9,5%. Дружествата от Обединеното кралство и Франция, които също имат висок дял в частните инвестиции, са отчели увеличение съответно от 13,1% и 7,6%.

На 1500-те дружества, обхванати в анализа, се падат почти 90% от общите разходи за НИРД, извършвани от предприятията в целия свят. В анализа се измерва общата стойност на глобалните им инвестиции за НИРД, финансирани със собствени средства, независимо от мястото на извършване на съответните НИРД.

405 от дружествата са със седалище в ЕС, 503 в САЩ, 296 в Япония и 296 в други части на света, в т.ч. Швейцария, Южна Корея, Китай, Индия и 23 други държави.

Данните от анализа показват, че като цяло растежът на заетостта е по-висок в секторите с висока интензивност на НИРД. Общата заетост за извадка от 815 анализирани дружества е нараснала с 22,3% през периода 2003-2011 г., благодарение най-вече на увеличението в отраслите с висока интензивност на НИРД (36,1%).

В извадката с дружества от ЕС растежът на заетостта е бил много висок във високотехнологичните сектори (38%). Заетостта е нараснала с 20% в секторите със средна интензивност и с 19% в секторите с ниска интензивност на НИРД.

Коментар