Пловдивски университет стартира е-обучение

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” стартира двугодишен проект за провеждане на е-обучение в системата на висшето образование, реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Стойността на проекта е 767 959 лв. – безвъзмездна финансова помощ по схема „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, съобщи зам.-ректорът проф. д-р Георги Тотков, ръководител на проекта.

В рамките на 24-месечния срок за изпълнение ще бъде създаден т. нар. „електронен университет”, който ще интегрира информационните системи на ПУ със софтуерна система за управление на образователния процес. Ще се добавят учебни ресурси, които да бъдат разположени в цифрови хранилища с отдалечен достъп.

Паралелно с това ще се въведат нормативна база и стандарти за постигане на оперативна съвместимост и качество на създаваните учебни е-ресурси. По този начин провеждането на е-обучение ще става в т.нар. среди за виртуално обучение (СВО), които дават конкурентно предимство, заради прилагането на съвременни технологии, методи и средства.

Стандартизираните учебни материали и е-ресурси са предвидени за обучението по 120 дисциплини на 55 специалности в 16 професионални направления на 5 области на висшето образование у нас. По разчети на екипа по проекта 1200 студенти – 1000 бакалаври и 200 магистри, ще завършат успешно поне един онлайн курс или модул. Новата среда за виртуално обучение ще помогне да се сформират 2 бакалавърски и 3 магистърски дистанционни програми, съобразени с изискванията на образователния пазар, уточни проф. Тотков.

Съвместно с Националната агенция за оценяване и акредитация ще се създадат и национални критерии за качеството на дистанционното обучение. Те ще се използват в цялата страна при провеждане на дистанционни и електронни форми на преподаване.

Предвижда се организиране и провеждане на пилотно смесено обучение – електронно и конвенционално, с използване на е-форми за обучение в университетски специалности и дисциплини. Ще се реализира и програма за повишаване на квалификацията на 400 студенти и 60 университетски преподаватели, така че те да се подготвят за използване на формите за е-обучение и за прилагане на интерактивни и иновационни методи за преподаване и учене. На по-късен етап лекторите от ПУ „Паисий Хилендарски” ще обучават свои колеги от други висши училища.

В рамките на проекта ще бъдат създадени повече от 100 курса за е-обучение – 60 в бакалавърските и 40 в магистърските програми за студентите на университета. Предстои оборудване на зали за провеждане на видео лекции във филиалите на Пловдивския университет.

Като част от дейностите по проекта е издаването на тематичната осемтомна поредица „Електронният университет”. Тя ще включва книгите „Е-обучението”, „Електронното тестване”, „Методика на е-обучението”, „Свободен софтуер за е-обучение”, „Мобилно обучение”, „Е-българистика – език и литература”, „Е-българистика – методика и практика” и „Пловдивски е-университет”.

Коментари по темата: „Пловдивски университет стартира е-обучение”

добавете коментар...

  1. Яна

    Идеята е много добра, защото така ще се даде възможност на много хора, които физически не могат да присъстват на лекциите, да се обучат от разстояние. Тези технологии са въведени в едни от най-големите университети в света. Радвам се, че и България напредва по отношение на дигитализацията.

Коментар