Всички държави в ЕС със звена за киберсигурност

Европейската комисия публикува стратегия за киберсигурност наред с предложение за директива в областта на мрежовата и информационната сигурност (МИС). Стратегията за киберсигурност „Отворено, безопасно и сигурно киберпространство” представлява визия на ЕС за това как най-добре да се предотвратяват кибернетични смущения и атаки и да се отговаря на тях.

Целта е насърчаване на европейските ценности свобода и демокрация и осигуряване на безопасния растеж на цифровата икономика. Конкретните дейности са насочени към засилване на устойчивостта на информационните системи в киберпространство, намаляване на киберпрестъпността и укрепване на международната политика за киберсигурността и киберотбраната на ЕС.

В стратегията се представя визията на ЕС за кибернетична сигурност по отношение на пет приоритета:

• Постигане на устойчивост в киберпространство

• Чувствително намаляване на киберпрестъпността

• Разработване на политика за киберотбрана и способности, свързани с общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО)

• Разработване на промишлени и технологични ресурси за киберсигурност

• Създаване на съгласувана международна политика на Европейския съюз за киберпространството и насърчаване на основните ценности на ЕС

ЕС направи важни стъпки по отношение на защитата на гражданите от онлайн престъпления, включително като основа Европейския център за борба с киберпрестъпността, предложи законодателство в областта на атаките върху информационни системи и създаде Глобален алианс срещу сексуалното насилие над деца в интернет. Още една цел на стратегията е да разработи и финансира мрежа от национални центрове за високи постижения за борба с киберпрестъпността, за да се улесни обучението и изграждането на капацитет.

Факти за киберсигурността днес

• Всеки ден циркулират около 150 000 компютърни вируса и 148 000 компютъра биват компрометирани.

• Според Световния икономически форум има 10-процентна вероятност от значителен срив на критична информационна инфраструктура през следващото десетилетие, което би могло да нанесе щети от 250 млрд. щатски долара.

• Киберпрестъпността причинява немалък дял от инцидентите в киберпространство; Symantec счита, че жертвите на киберпрестъпленията в световен мащаб губят около 290 млрд. евро всяка година, докато според проучване на McAfee приходите за киберпрестъпността са 750 млрд. евро годишно.

• Анкетата на Евробарометър за киберсигурността за 2012 г. установи, че 38% от потребителите на интернет в ЕС са променили поведението си от съображения за киберсигурност: за 18% има по-малка вероятност да закупуват стоки онлайн и за 15% е по-малко вероятно да използват онлайн банкиране. Тя също така показва, че 74% от анкетираните са съгласни, че рискът да станат жертва се е повишил, 12% вече са били жертва на онлайн измама и 89 % избягват разкриването на лична информация.

• Според обществената консултация относно МИС, през последните години 56,8% от анкетираните са преживели инциденти, свързани с МИС, с тежко въздействие върху дейността им.

• Данните на Евростат показват, че от януари 2012 г. само 26% от предприятията в ЕС са имали официално определена политика за защита на ИКТ.

Предложената директива в областта на МИС изисква от всички държави членки, основни доставчици на интернет и оператори на критични инфраструктури, като платформи за електронна търговия и социални мрежи, и оператори в областта на енергетиката, транспорта, банковото дело и здравните услуги да гарантират сигурна и надеждна цифрова среда в целия ЕС.

„Всички държави членки следва да сформират ефективни национални звена за борба с киберпрестъпността, които могат да се възползват от експертния опит и подкрепата на Европейския център за борба с киберпрестъпността EC3”, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС в областта на вътрешните работи.

Инцидентите в областта на киберсигурността стават все по-чести, по-значителни и по-комплексни и за тях няма граници. Тези инциденти могат да причинят значителни щети на безопасността и на икономиката. Досегашните усилия на Европейската комисия и отделни държави членки бяха твърде разпокъсани, за да се справят с нарастващото предизвикателство.

Коментари по темата: „Всички държави в ЕС със звена за киберсигурност”

добавете коментар...

  1. novaka

    Споразуменито ACTA в ДЕЙСТВИЕ!!!

Коментар