ЕК: Стажантите не са безплатна работна ръка

Неприемливо е, че някои стажанти в момента биват експлоатирани като безплатна или евтина работна ръка, смята Ласло Андор

Неприемливо е, че някои стажанти в момента биват експлоатирани като безплатна или евтина работна ръка, смята Ласло Андор

Европейската комисия предложи днес насоки за подобряване на качеството на стажовете. Целта е стажантите да придобиват висококачествен трудов опит при безопасни и справедливи условия и така да повишават шансовете си да намерят добра работа.

Страните членки ще бъдат призовани да гарантират, че националното право или практики са съобразени с принципите, изложени в насоките, и да адаптират законодателството си при необходимост.

В момента една трета от стажовете не отговарят на стандартите, що се отнася до условия на труд или учебно съдържание, показва проучването Евробарометър. Много от тези непокриващи стандартите стажове се използват от работодатели за заместване на служители, изпълняващи задачи от по-ниско ниво.

„Неприемливо е, че някои стажанти в момента биват експлоатирани като безплатна или евтина работна ръка. Страните членки трябва да гарантират, че стажантите получават обучение и опит, които са им от полза за намирането на работа“, заяви европейският комисар в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор.

С насоките ще се засили прозрачността на условията на стажовете, например като се изисква стажовете да се основават на писмен договор. Този договор трябва да обхваща учебното съдържание и условията на труд, вкл. ясни указания дали на стажантите ще се плаща или ще бъдат компенсирани по друг начин и дали ще имат право на социално осигуряване. От организациите, предлагащи стажове, ще бъде поискано да посочват в обявите за свободни места дали стажът е платен.

Предложената рамка не обхваща стажовете, които са част от университетско обучение или тези, които са задължителни за придобиване на дадена професия.

Коментар