ЕС заделя 14,5 млрд. евро за студенти и стажанти

Над 3 милиона студенти са се възползвали от стипендии по програмата за обмен „Еразъм” след нейното начало през 1987 година

Над 3 милиона студенти са се възползвали от стипендии по програмата за обмен „Еразъм” след нейното начало през 1987 година

Новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”, която трябва да започне през януари 2014 г., ще предложи на 4 милиона души възможности за обучение, стаж, преподаване или доброволческа дейност в чужбина до 2020 г.

Очаква се бюджетът на програмата да е около 14,5 млрд. евро за периода 2014-2020 г., или с 40% повече от настоящите програми за мобилност в областта на образованието и професионалното обучение.

„Еразъм+” ще замести програмата за учене през целия живот („Еразъм”, „Леонардо да Винчи”, „Коменски”, „Грюндвиг”), програмите „Младежта в действие”, „Еразмус Мундус”, „Темпус”, „Алфа” и Edulink, както и двустранните програми за сътрудничество с индустриализираните страни.

Според публикувани днес данни, над 3 милиона студенти са се възползвали от стипендии по програмата за обмен „Еразъм” след нейното начало през 1987 година. Данните за академичната 2011/2012 година показват също, че програмата е дала възможност на повече от 250 000 студенти – нов рекорд – да получат част от висшето си образование в чужбина или да проведат стаж в чуждо предприятие с цел подобряване на своята пригодност за заетост.

Повече от 46 500 души академичен и административен персонал също са получили подкрепа по „Еразъм”, за да преподават или да се обучават в чужбина с цел подобряване на качеството на преподаване и учене в 33-те държави, които участват в програмата (страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция).

Сред страните, които участват в програма „Еразъм”, трите най-популярни дестинации за студентите през 2011-2012 г. са били Испания, Франция и Германия. Испания също така е изпратила най-много студенти в чужбина, следвана от Германия и Франция.

Почти 205 000 студенти, около 80% от получилите стипендии по програмата през 2011-2012 г., са предпочели да прекарат средно шест месеца в университет или друго висше учебно заведение като част от своето следване. Броят на студентите, избрали този вариант, е нараснал със 7,5% в сравнение с предходната година.

Стажовете в предприятия продължават да набират популярност, като техният брой се е увеличил с 18% спрямо предишната година. През 2011-2012 г. всеки пети студент по програма „Еразъм”, общо почти 50 000 души, е избрал този вариант.

В по-голямата част от страните кандидатурите са повече от наличните стипендии по „Еразъм”. Средната месечна стипендия, предназначена за частично покриване на допълнителните разходи за живот в чужбина и за пътуване, е била в размер на 252 евро. В някои страни стипендиите, които запазват постоянно равнище през последните три години, се допълват със средства от национални, регионални или институционални източници.

Целта на ЕС е общата студентска мобилност да достигне най-малко 20% до края на десетилетието. В момента около 10% от студентите в Съюза учат или провеждат стаж в чужбина с помощта на програма „Еразъм” или средства от други публични или частни източници. Около 4,5% получават стипендия по „Еразъм”.

„Еразъм” е не само програма за финансиране на обмен на студенти и персонал – чрез нея се подкрепят и съвместни проекти, летни училища и мрежи с цел подобряване на начините за предоставяне на образование, така че то да отговаря на потребностите на пазара на труда и на обществото като цяло.

Коментар