Завършилите ИТ у нас се осигуряват на над 1000 лв.

Среден месечен осигурителен доход над 1000 лева имат завършилите Информатика и компютърни науки

Среден месечен осигурителен доход над 1000 лева имат завършилите Информатика и компютърни науки

Близо 25% от завършилите висше образование в България през последните 5 години не се осигуряват в страната, според новото издание на рейтинговата система на ВУЗ-овете, представено днес от МОН.

Делът на безработните сред завършилите е 4,15%, а средният им осигурителен доход е близо 868 лева. По-малко от половината (46%) наети висшисти работят на позиция, за която се изисква висше образование.

Най-ниска безработица (под 1%) и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (над 90%) се наблюдава сред завършилите в професионалните направления Медицина, Фармация, Стоматология и Военно дело. Студентите в тези направления, наред със студентите по Право, имат и най-висок среден успех от дипломата за завършено средно образование (над 5,30).

Сред завършилите най-масовото професионално направление Икономика (с над 60 хиляди студенти) безработицата достига 4,5%, делът на заемащите позиции, за които се изисква висше образование, е 37%, а средният осигурителен доход е 871 лева.

Среден месечен осигурителен доход над 1000 лева имат завършилите 10 професионални направления, сред които Военно дело, Информатика и компютърни науки, Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, Математика, Обществено здраве, Медицина, Комуникационна и компютърна техника, Политически науки, Металургия, Електротехника, Електроника и автоматика.

20 висши училища имат водещи или ексклузивни позиции в поне едно от съществуващите 52 професионални направления в рейтинговата система. С лидерски позиции в 18 професионални направления е Софийският университет „Св. Климент Охридски”.

Оповестеното днес трето издание на Рейтинговата система потвърждава наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование, в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище.

Коментар