„Техностарт” насърчава младите предприемачи

Студенти и млади предприемачи могат да кандидатстват за финансиране на иновативните си идеи по проекта „Техностарт”

Студенти и млади предприемачи могат да кандидатстват за финансиране на иновативните си идеи по проекта „Техностарт”

Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) насърчава стартиращи студентски фирми и млади предприемачи в иновативните дейности. Проектът „Техностарт”, представен миналата седмица, цели да стимулира предприемачеството и е насочен към студенти, докторанти и завършили висшето си образование през учебната 2013/14 г. бакалаври и магистри.

Кандидатите за участие в проекта трябва да представят иновативна идея чрез предложен бизнес план. Ако той бъде одобрен от независими експерти и после на интервю защитен пред Оценяващ комитет, може да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ до 20 хил. лв.

За да получи това финансиране, всеки одобрен кандидат ще трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон  в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос 10% от безвъзмездната помощ под формата на финансови средства и/или материални активи.

Допустимите дейности за стартиращи технологични фирми са в преработващата промишленост, информационните услуги, научната и развойната дейности, съобщи МИЕ. Проектът е замислен в изпълнение на приоритетните области 1 „Предприемачество” и 9 „Умения и иновации” от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.

Предвижда се общата безвъзмездна финансова помощ по „Техностарт” да бъде 400 000 лв., отпуснати със специално  постановление от държавния бюджет. С нея ще се стимулира инициативността на прохождащи предприемачи в най-ранния етап от дейността им – когато се разработва бизнес план и се реализират продуктите и услугите през първата  година.

Могат да кандидатстват български и чуждестранни студенти и докторанти, учещи в български висши училища, както и български студенти, учещи в чуждестранни вузове. Важно условие е кандидатите да нямат регистрирана фирма на свое име и да не са свързани с лица, притежаващи фирма с предмет на дейност, сходен с предложения бизнес план.

Проектът е на финален етап на одобрение и ще стартира в най-скоро време. С общата сума ще се финансират около 20-25 разработки в зависимост от спецификата на бизнес плановете. Информацията за инициативата на МИЕ ще бъде публикувана на сайта на министерството и в социалните мрежи, които ще препращат към него.

В подготовката и популяризирането на проекта „Техностарт” е силно ангажиран Петко Иванов, който спечели конкурса „Студент на годината 2013”. Той има подчертан интерес към ИТ технологиите и иска да създаде образователен уебпортал, който да предлага видеоуроци, лекции и система за тестване на знанията.

Коментар