НСИ ще внедри система за управление на качеството

Galia Stateva NSI

Внедряването на системата ще подобри качеството на услугите на НСИ и времето за предоставянето им, посочи Галя Статева, ръководител на проекта

Система за управление на качеството ще ускори и подобри услугите на Националния статистически  институт. В момента тече конкурс за избор на фирма-изпълнител, която да разработи и внедри системата по стандарта ISO 9001:2008.

Внедряването на системата ще доведе до създаване на нови политики и процедури, които ще подобрят качеството на услугите на НСИ и времето за предоставянето им, посочи Галя Статева, ръководител на проекта.

Проектът, озаглавен „Подобряване на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, създаване и въвеждане на ясни, надеждни и унифицирани процедури за разработените електронни услуги чрез внедряване на система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008” (договор № 13-31-20/07.04.2014), е с продължителност 18 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Системата за управление на качеството ще обхване както централното управление, така и териториалните статистически бюра на НСИ. Полза от подобрената работа ще имат гражданите и бизнесът, респондентите в проучванията на НСИ, всички държавни структури и всички други организации, включително НПО.

Доклад за оценка на текущото състояние на административните услуги в НСИ и статистическите процеси ще е първият пряк резултат от проекта. Докладът на свой ред ще послужи за определяне на обхвата и приложимостта на системата.

Вече е разработена тръжната документация за избора на внедрител. Провеждането на процедурата по ЗОП е на ход и документи ще се приемат до 7 август. Въз основа на доклада избраният изпълнител ще трябва да разработи и внедри системата за управление на качеството.

Много съществен фактор в процеса ще е обучението на служители на института за работа със системата. Общо 100 души – служители в системата на НСИ – ще бъдат обучени да ползват системата. Освен тях още 10 служители ще бъдат подготвени за вътрешни одитори на системата за работа на ежедневна база. Това прави приблизително една десета от общия брой служители на НСИ в страната, които са около 1100 души. В централното управление на института работят 300 служители.

Въвеждането на системата ще спомогне за реализиране на стратегията за развитие на Националната статистическа система 2013-2017 и ще улесни прилагането на европейската статистическа практика, добави Галя Статева. Пестене на време и ресурси – това ще са основните ползи от въвеждането на системата, които всички клиенти на НСИ трябва да усетят след края на проекта, който продължава и през 2015 г.

„Надяваме се ,че няма да имаме загуби на хора”, коментира Статева по въпроса за задържането на обучените кадри и съхраняването на знанията, добити след обучението в рамките на проекта. Тя подчерта, че обучените ще са кадри от всички звена и всички дирекции на института.

След приключване на процедурата по разработване и внедряване на системата за управление на качеството ще бъде проведено и сертифициране на системата. За него ще бъде обявена нова, отделна обществена поръчка.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар