КЗК отмени решение в търг за всъдеход-амфибия

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение за избор на изпълнител по търга за доставка на всъдеход-амфибия за нуждите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Проучването на КЗК установява, че жалбоподателят Консорциум „Медикал Инженеринг 13” е отстранен правилно от процедурата за избор на изпълнител, а определеният за изпълнител „Ломини” ООД е допуснат незаконосъобразно до оценка и класиране. От събраните по преписката доказателства се установява несъответствие на офертата на този кандидат с критериите за подбор.

КЗК намира, че комисията незаконосъобразно е приела, че офертата на „Ломини” ООД отговаря на изискванията на възложителя, тъй като от приложените документи не се установява, че производителят на предлаганата техника разполага със сертификат за качество на доставяните амфибии.

КЗК приема, че решението за класиране следва да бъде отменено в частта по обособена позиция 2 и процедурата да продължи от последното законосъобразно действие. Обществената поръчка за доставка на всъдеход-амфибия се финансира по ОП „Околна среда 2007-2013”.

Коментар