КЗК установи нарушения в ИТ търг на НЗОК

Един от основните принципи на ЗОП е прозрачността, подчерта КЗК при отмяна на избора на изпълнител в търг на НЗОК

Един от основните принципи на ЗОП е прозрачността, подчерта КЗК при отмяна на избора на изпълнител в търг на НЗОК

КЗК отмени като незаконосъобразно решение на управителя на НЗОК за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка за усъвършенстване на работните процеси по обслужване на договорните партньори.

Установено е, че комисията по търга не е изложила мотиви за поставените оценки на техническите предложения, като в по-голямата си част те изцяло преповтарят текстове от методиката за оценка.

Един от основните принципи на ЗОП е принципът за прозрачност и Комисията за защита на конкуренцията счита, че той е нарушен. От изложеното в протокола от работата на оценителната комисия не може да се заключи защо жалбоподателят „ТехноЛогика” ЕАД не е оценен с максималния брой точки.

По същия начин комисията е подходила и при оценката на техническото предложение на избрания за изпълнител „Модерни работни процеси” ДЗЗД, като изложените мотиви са сходни с тези в офертата на „ТехноЛогика” ЕАД.

В тази връзка КЗК счита, че оценяването по показател ТО – Техническа оценка е немотивирано и води до незаконосъобразност на поставените оценки. Комисията връща процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на техническите предложения на участниците при спазване на мотивите в решението.

Коментар