Нов проект финансира иновативни ИТ компании

Проектът FRACTALS ще подкрепи компании, разработващи софтуер в областта на селското стопанство

Проектът FRACTALS ще подкрепи компании, разработващи софтуерни приложения в областта на селското стопанство

Пилотен проект FRACTALS ще администрира отпускането на безвъзмездна финансова помощ в размер на 5,52 милиона евро за иновативни ИТ компании, съобщиха от софтуерната асоциация БАСКОМ, която е партньор по проекта за Балканския полуостров.

FRACTALS (Future Internet Enabled Agricultural Applications) ще подкрепи малки и средни предприятия, стартиращи иновативни компании и предприемачи – физически лица, разработващи приложения в областта на селското стопанство, базирани на платформата „Интернет на бъдещето”.

Проектът е един от 16-те акселератора, финансирани по Програма FIWARE ACCELERATOR (Future Internet Accelerator Programme) на Европейската Комисия, с бюджет от 80 млн. евро. Очаква се да бъдат предоставени грантове на 50-60 иновативни компании и предприемачи от цяла Европа за разработване на интернет базирани приложения с висок пазарен потенциал за нуждите на селскостопанския сектор.

Обявата за набиране на проектни предложения ще бъде публикувана в края на ноември, а срокът за кандидатстване ще бъде до 28 февруари 2015 г., уточниха от БАСКОМ. Партньорите по проекта са 9 организации от 6 страни, вкл. Българската асоциация на софтуерните компании.

FRACTALS ще предоставя цялостна подкрепа на одобрените бенефициенти, в т.ч. изграждане на технически капацитет за разработване на приложения, базирани на „Интернет на бъдещето”, тестване и валидиране на приложенията чрез отворен иновативен подход (включването на крайните потребители в процеса на тестване/валидиране), клъстерни дейности и менторство, свързани с предприемачеството и рисковото финансиране.

Допустими за финансиране са всички европейски малки и средни предприятия и уеб предприемачи, като ще бъде поставен фокус върху райони, които до момента са считани за „бели петна” по отношение на инвестициите, свързани с интернет на бъдещето.

Коментар