МС ще проучва цената на времето

Проучването на цената на времето ще бъде финансирано с 66 000 лв.

Проучването за цената на времето ще бъде финансирано с 66 000 лв.

Министерски съвет обяви обществена поръчка за извършване на национално проучване за определяне цената на времето. Прогнозната стойност на проекта е 66 000 лв. без ДДС.

Поръчката е в рамките на проект, финансиран от ЕС, и по-конкретно – проект ЦКЗ-0105-1.1 „Подпомагане работата на Централното координационно звено”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ 2007 – 2013” (ОПТП).

Изпълнителят ще има няколко основни задачи: изготвяне на методология за извършване на национално проучване за определяне цената на времето; изготвяне на предварително проучване с цел валидиране на методологията; извършване на национално проучване за определяне цената на времето в съответствие с одобрената методология.

Срокът за получаване на оферти от кандидатите за изпълнители е 14 януари 2015 г., а критерият за оценка е най-ниската цена. Офертите ще бъдат отворени на 15 януари. Предвидени са 294 дни за изпълнение на поръчката.

Коментари по темата: „МС ще проучва цената на времето”

добавете коментар...

  1. :o)

    Предлагам им, като отварят документите за обществената поръчка,
    да си пуснат Щурците и да клатят глави в ритъма на “Това е вкусъът на времетооо….” 🙂

  2. Драгомир

    Още малко и МС ще финансира проекти по пътуване назад във времето. Само да внимават, да не върнат на всички ни времето с над 136 години назад, но по-малко от 600 години.

Коментар