Бургас ще разчита на ГИС в борбата с наводненията

Промяната на климата превърна района на Бургас в уязвима точка на картата на България (снимка: Община Бургас)

Промяната на климата превърна района на Бургас в уязвима точка на картата на България (снимка: Община Бургас)

Община Бургас започна изпълнението на проект за управление на риска от наводнения (IMFR). Промяната на климата превърна града в уязвима точка на картата на България и общината е убедена, че превенцията, мониторингът и ранното оповестяване ще ограничат щетите при потенциални нови наводнения.

Проектът се финансира по програма „Интегрирано управление на морските и вътрешните води” и съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, съобщи сайтът на Община Бургас. Крайната дата за изпълнение е проекта е 30 април 2016 г.

Планира се разработка на географска информационна система (ГИС) за управление на водите, инсталиране на специализирано оборудване за осъществяване на 24-часов мониторинг на водните басейни, създаване на възможности за превенция чрез ранно идентифициране на потенциални заплахи, както и на прогнозни модели.

Информационната система ще включва няколко основни компонента. Предвижда се да бъдат монтирани сензори и оборудване за осъществяване на 24-часов мониторинг на нивото на водата, дебита  и количеството валежи, което ще позволява и лесно надграждане за измерване качеството на водата, влажност на почвата и др.

Ще бъде инсталиран софтуер за събиране на данни и автоматичното им валидиране. Събраните данни ще се насочват към контролен център. Мрежа от камери непрекъснато ще следи състоянието на реките и морето.

Информационната система ще предоставя подробни карти на застрашените територии. Тя ще даде възможност на Община Бургас да разработва сценарии за точни и навременни действия за управление риска от наводнения, както и да създаде ефективна система за ранно предупреждение.

Коментар