Контракс е единствен участник в търг на АПИ

API_AM_Trakia_top

Услугите на Агенция “Пътна инфраструктура” ще станат по-достъпи и удобни с изпълнението на нов ИТ проект с европейско финансиране

Агенция „Пътна инфраструктура” отвори ценовата оферта на допуснатия участник в откритата процедура за доставка и конфигуриране на хардуерно оборудване и на софтуерни лицензи. Предложението на „Контракс” АД e на стойност 54 864 лева без ДДС, съобщиха от агенцията.

Средствата се отпускат по проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез реализиране и внедряване на онлайн административни услуги от 4-то ниво” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

С изпълнението на проекта за първи път ще бъдат въведени електронни административни услуги от АПИ, в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление (ЗЕУ). Очаква се те  да повишат ефективността и качеството на административното обслужване.

Целта е гражданите и бизнесът да получават по-ефективно и бързо административно обслужване, както и да се осигури равностоен достъп до услугите на хората с увреждания.

Електронните административни услуги са свързани с издаване на разрешителни за движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства (ППС) и облекчен режим за заплащане на пътните такси за извънгабаритни ППС. 

Коментар