Приключи пореден голям проект за е-услуги

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията успешно приключи поредния голям проект за е-управление с европейско финансиране, заяви заместник-министър Валери Борисов (снимка: МТИТС)

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията успешно приключи поредния голям проект за е-управление с европейско финансиране, заяви заместник-министър Валери Борисов (снимка: МТИТС)

Цялостният процес по заявяване и получаване на електронни услуги е усъвършенстван. Това е поредният голям проект за надграждане на системите за електронното управление, който Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията успешно приключва с европейско финансиране, заяви заместник-министър Валери Борисов на заключителното събитие по проекта.

Проектът е във финална фаза и резултатите са на лице. „С този проект се допълват основните системи на електронното управление, предвидени в заложения концептуален модел с липсващите до момента компоненти и функционалности“, каза Христо Христов, директор на дирекция „Информационни технологии“ в МТИТС и ръководител на проекта.

Резултатите от него позволяват една услуга да бъде заявена през портала за достъп до електронни административни услуги, платена и получена изцяло електронно“, допълни той. По думите му, забавянията при стартирането на проекта са наложили сроковете за изпълнение да се съкратят от предвидените 18 месеца на 11 месеца.

В рамките на първата дейност от проекта беше разработен модел за електронно валидиране и електронно връчване на документи. Втората дейност включва интеграция на 32 нови регистъра на централно ниво, от които държавната администрация използва информация. Реализирани са 400 услуги за достъп до данни от тези регистри. В рамките на трета дейност са изградени интеграционните модули, които свързват цялостния процес.

Резултатите от четвъртата дейност са свързани с развитие и усъвършенстване на Единния портал за достъп до електронни административни услуги (www.egov.bg). Основният замисъл на този портал е да служи като единна точка за намиране и заявяване на електронни услуги. Регламентира се и начинът, по който да се поддържа информацията в портала, така че тя да бъде разбираема за всички потребители. Улеснен е достъпът чрез разработената мобилна версия.

Петата дейност предвижда доизграждане на Контролно-техническия център за електронно управление и доставка на софтуерно и хардуерно оборудване. Създадена е съвременна и модерна среда за изпълнение и управление на процесите.

Шестата дейност е за надграждане на системата за електронни разплащания и създаване на единна точка за електронни разплащания към държавната администрация. Създадени са възможности всички банки, обслужващи държавната администрация, да се включат към системата.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”. Изпълнители по отделните дейности са компаниите Сиела-Норма АД (2 578 800 лв.), Технологика ЕАД (2 580 000 лв.), Бул Ес Ай ООД (2 520 000 лв.), Ай Би Ес България ЕООД (2 779 200 лв.), Сиенсис (3 659 388 лв.) и Такс Ми ДЗЗД (2 400 000 лв.).

Коментар