БСК инициира промени в образованието и науката

Българската стопанска камара предлага да бъдат обсъдени промени в системата на образованието и науката на среща на МОН с ръководствата на национално представителните работодателски организации.

В писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев БСК настоява за преустановяване на дезертирането на държавата от изпълнение на конституционното задължение за обхващане на всички подрастващи до 16 г. в системата на училищното образование.

Камарата обръща внимание на значителния дял на ранно напусналите извън системата на училищното образование – над 23%, на функционално неграмотните – над 40%, съгласно резултатите от тестовете PISA.

Според експертите на БСК, следва да се разшири прилагането на различни инструменти, вкл. на социалното подпомагане и възможностите за т.нар. пансионатно образование, както и да се обезпечи овладяването на български език от всички учащи, завършващи основна степен на образование, и един основен западен език след завършване на средното образование.

На второ място, БСК предлага да се промени радикално подходът при реализация на т.нар. дуално обучение в училищното образование чрез прилагане на трудови договори за обучение (чиракуване) вместо учебните стажове и практики. За целта следва да се осигури допълнително финансиране за подготовка на наставници и разкриване на работни места за обучение от страна на работодателите.

Камарата предлага също така да се преразгледа системата на акредитация на висшите училища и университети (понастоящем над 50 ВУ) за повишаване на качеството на учебния процес и капацитета за научноизследователска и развойна дейност (НИРД). БСК настоява за въвеждане на забрана за втори трудов договор на основния преподавателски състав и повишаване на изискванията към хабилитирания състав.

В писмото фигурира и предложение за осигуряване на допълнително финансиране на БАН при паралелно реформиране на системата за финансиране на научноизследователската и развойна дейност.

БСК се обявява и за въвеждане на електронен образователен и квалификационен профил на българските граждани чрез интеграция на регистрите и информационните системи поддържани в МОН и НАПОО.

Коментар