Изграждат две ключови системи за е-управлението

Държавната агенция „Електронно управление“ работи по проект за изграждане и въвеждане в експлоатация две централизирани автоматизирани информационни системи (ЦАИС) – „Гражданска регистрация” и „Адресен регистър”, който ще бъде представен по-подробно на информационно събитие тази седмица.

С внедряване на двете системи се очаква да бъдат преодолени основни предизвикателства пред ефективното използване на електронно управление, в частност – по отношение на идентификацията на гражданите, електронизацията на базови административни услуги, повишаването на използваемостта на електронните услуги и осигуряването на оперативна съвместимост.

ЦАИС „Гражданска регистрация” ще обслужва централизирани регистър на населението, национален електронен регистър на актовете за гражданско състояние и регистър на ЕГН. Втората система, „Адресен регистър”, представлява изчерпателна централизирана база данни на адресите на всеки един адресируем обект в България.

Регистърът на населението, националният електронен регистър на актовете за гражданско състояние, регистърът на ЕГН и адресният регистър съхраняват данни, до които почти всички администрации имат нужда от достъп за изпълнение на правомощията си и за предоставяне на комплексни административни услуги.

ДАЕУ е бенефициент на проекта, а партньор е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро Управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Коментар