ЕС с нов план за равно заплащане на двата пола

Възнагражденията на жените в Европа са все още средно с 16,3 % по-ниски от тези на мъжете

Европейската комисия стартира днес нова инцициатива под наслов „Правата на жените в смутни времена“, отчитайки резултатите от последното проучване на Евробарометър, които показват, че в държавите от ЕС все още не е постигната равнопоставеност между половете.

90% от европейците заявяват, че е неприемливо жените да получават по-ниски възнаграждения от мъжете, а 64% смятат, че това може да се промени, ако има прозрачност в заплащането, сочи проучването.

Възнагражденията на жените в Европа са все още средно с 16,3 % по-ниски от тези на мъжете. Разликата не е намаляла през последните години и това се дължи до голяма степен на факта, че жените по-трудно си намират работа, работят в по-ниско платени сектори, получават по-малко повишения, прекъсват по-често кариерата си и извършват повече неплатен труд.

За да се реши този проблем, Европейската комисия представи днес план за действие за преодоляване на разликите в заплащането на жените и мъжете за периода 2018-2019 г. Изпълнението на плана ще способства за по-добро спазване на принципа за еднакво заплащане, като се разгледа възможността за изменение на Директивата за равното третиране на мъжете и жените.

Комисията настоятелно призовава Европейският парламент и държавите членки да приемат бързо предложението от април 2017 г. относно равновесието между професионалния и личния живот. Цели се също преодоляване на „стъкления таван“, като се финансират проекти за подобряване на баланса между половете на ръководни позиции на всички равнища.

Коментар