ЕС с нови инициативи за дигиталните умения

Европейската комисия прие нови инициативи за подобряване на ключовите компетенции и цифровите умения на гражданите на ЕС. Предложенията идват два месеца след като европейските държавни и правителствени ръководители обсъдиха образованието, обучението и културата в рамките на срещата на върха в Гьотеборг през ноември 2017 г.

Целта е да се намали социално-икономическото неравенство, като същевременно се запази конкурентоспособността, съобщават от Брюксел. „Днешните инициативи са насочени към предоставянето на знания и възможности на хората, за да могат те да постигнат максимален успех в своя живот”, заяви заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

„Цифровата ера навлиза във всички сфери на нашия живот, поради което на цифровата трансформация ще трябва да реагират не само работещите в областта на информационните технологии. Недостигът на цифрови умения е факт”, посочи Мария Габриел, комисар на ЕС по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество.

По нейните думи, въпреки че за 90% от бъдещите работни места вече е необходима някаква цифрова грамотност, 44% от европейците не притежават основни умения за работа с цифрови технологии.

„Планът за действие в областта на цифровото образование, който предлагаме днес, ще помогне на европейците, учебните заведения и образователните системи да се приспособят по-добре към живота и работата в едни все по-цифрови общества”, допълни Габриел.

Комисията предлага три инициативи:

1.Препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот, която цели да подобри усвояването на ключови компетентности от хората от всички възрасти през целия им живот и предоставя насоки за държавите членки за начина, по който да бъде постигната тази цел. Специален акцент е поставен върху насърчаването на предприемаческите и ориентираните към иновациите нагласи.

Освен това Комисията препоръчва мерки за насърчаване на компетентностите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и за мотивиране на повече млади хора да изберат кариера в тези области.

2.План за действие в областта на цифровото образование, в който се очертават начините, по които ЕС може да помогне на хората, учебните заведения и образователните системи да се адаптират по-добре към живота и работата в епоха на бързи цифрови промени чрез:

  • по-добро използване на цифровите технологии за преподаване и учене;
  • развиване на цифровите компетентности и умения, необходими за живота и работата в епоха на цифрова трансформация;
  • подобряване на образованието чрез по-добър анализ на данни и предвиждане.

Инициативите включват подпомагане на училищата с високоскоростни широколентови връзки, по-широко използване на нов инструмент за самооценка относно използването на технологиите за преподаване и учене в училищата (SELFIE), както и кампания за информиране на обществеността относно безопасността онлайн, медийната грамотност и киберхигиената.

3. Препоръка на Съвета относно общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването. Тази инициатива предлага начини, по които образованието може да помогне на младите хора да разберат значението на общите ценности, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз, и да се придържат към тях.

Коментари по темата: „ЕС с нови инициативи за дигиталните умения”

добавете коментар...

  1. Бай Иван

    ЕС ще развъди с тези криво разбрани политики безполезни хора и трайно безработни цифрово ограмотени. Кой ще работи останалата работа, за да може да просъществува нашата цивилизация кой ще произвежда реални продукти и кой ще чисти и мете?

  2. Бай Иван

    Бла бла бла. Сегашната младеж е супер мега цифрово ограмотен цвъкат фейсбук и драпат смартфони и почти не ползват компютри. Ако разчитаме само на цифровите глупости няма оцелеем. Има нужда от селяни, земеделие, лопати да копат, скотовъдство и т.н. хора да си цапат ръцете и да вършат тези работи, няма как цифрово грамотни простаци със смартфони да работят това.

Коментар