Проверяваме собствеността на акции и с е-подпис

Централен депозитар направи електронната услуга за справка за собственост на акции достъпна и с квалифициран електронен подпис (КЕП). Всеки, който разполага с КЕП, може да се информира за притежаваните финансови инструменти на интернет страницатa на Депозитаря.

„Приоритет за нас като институция е гражданите да имат бърз и надежден достъп до информацията за своята собственост върху финансови инструменти. Това е ключова предпоставка оттук-насетне всеки да може ефективно да управлява тази собственост. Като общ резултат ще имаме и по-развит капиталов пазар в страната“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

Справката, която всеки гражданин може да направи чрез КЕП, съдържа информация за собствеността върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите и допълнителни данни. Услугата дава достъп до информация и за притежавани акции, придобити в резултат на масовата приватизация.

Над 15 000 души провериха собствеността си върху акции за два месеца и половина от пускането на електронната услуга на Централен депозитар чрез въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП. Справката и чрез КЕП е достъпна на сайта на Централен депозитар в раздел „Проверка на портфейл“.

Централен депозитар АД е единствената организация в България, която осъществява сетълмент на безналични корпоративни ценни книжа. Акционери в Депозитаря са Министерство на финансите, големите търговски банки и инвестиционните посредници в България, участващи активно на пазара за ценни книжа.

Коментар