Централен депозитар пусна е-платформа за общи събрания

Новата платформа позволява провеждане на изцяло електронни събрания на публични компании

Централен депозитар създаде Eлектронна платформа за провеждане на общи събрания (ЕПОС), която предоставя качествено нови възможности за публичните компании – всички дейности, свързани с организация, генериране на акционерната/облигационерната книга и провеждане на общи събрания вече ще могат да стават по електронен път.

Събранията могат да бъдат изцяло електронни, или хибридни – комбинация между електронно участие и физическо присъствие на мястото на провеждане на събранието. Ползите за акционерите/облигационерите на дружествата са във възможностите за предварително гласуване, определяне на пълномощник, включително и онлайн участие в общите събрания, като не се изключва и физическо присъствие.

ЕПОС предоставя автоматизирано изчисляване на резултатите от гласуванията по време на събранията, както и получаване на статистическа информация, включително и предварителен вариант на Протокол с основните реквизити. Това пести време при организацията, улеснява компаниите при следване на административните процедури и законодателни изисквания по отношение на общите събрания.

Сред най-важните предимства на ЕПОС е възможността за проверка на легитимния акционерен състав в дадена компания, тъй като само Централен депозитар като регистър поддържа актуална база на акционерите в публичните дружества.

„Електронната платформа на Централен депозитар е сред най-иновационните системи, предвид факта, че едновременно съобразява всички изисквания по българското законодателство и отговаря на европейските стандарти за провеждане на общи събрания, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

Той подчерта, че ЕПОС има за цел да намали административната тежест върху публичните компании и да им позволи по-ефективно да се фокусират върху основната си дейност.

ЕПОС е предназначена за провеждане на общи събрания на публични компании, като и непублични дружества могат да се възползват от нейните функционалности. Достъпът до платформата става чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) и потребителят може да я използва по няколко начина като: дружество, което организира общото събрание, акционер в дружеството или определен от него пълномощник и администратор на събранието.

ЕПОС се поддържа на два езика – български и английски, което позволява участието и на чуждестранни акционери в общите събрания чрез платформата.

Централен депозитар АД е единствената организация в България, която осъществява сетълмент на безналични корпоративни ценни книжа. Акционери на депозитаря са Министерство на финансите, големите търговски банки и инвестиционните посредници в България, участващи активно на пазара за ценни книжа.

Коментар