ЕС разкри как ще облага цифровия бизнес

Държавите членки на ЕС ще облагат с данък печалбите, реализирани на тяхна територия, дори и дадено дружество да няма физическо присъствие там

Европейската комисия предложи нови правила за облагане на цифровата стопанска дейност. Очаква се те да послужат като основа за изготвяне на данъчни закони, пригодени към съвременната дигитална икономика.

Първото от двете предложения е за обща реформа на правилата на ЕС за корпоративно данъчно облагане на цифровите дейности. То ще позволи на държавите членки да облагат с данък печалбите, реализирани на тяхна територия, дори и дадено дружество да няма физическо присъствие там.

Новите правила ще гарантират, че онлайн предприятията допринасят за публичните финанси в същата степен като традиционните предприятия „от тухли и хоросан“, посочиха от Европейската комисия.

Ще се счита, че една цифрова платформа разполага с облагаемо „цифрово присъствие“ или виртуално място на стопанска дейност в дадена държава членка, ако изпълнява един от следните критерии:

  • годишните ѝ приходи в дадената държава членка надвишават праг от 7 милиона евро;
  • в дадената държава членка през дадена данъчна година има повече от 100 000 потребители;
  • през дадена данъчна година между дружеството и бизнес потребителите са сключени повече от 3000 делови договора за цифрови услуги.

Второто предложение се свежда до временен данък върху някои приходи от цифрови дейности. Той ще гарантира, че дейностите, които в момента не се облагат ефективно, ще започнат да генерират незабавно приходи за държавите членки.

За разлика от общата реформа на ЕС на съответните правила за данъчно облагане, този косвен данък ще се прилага за приходите от някои цифрови дейности, които изобщо не се облагат с данък съгласно действащата данъчна уредба. Системата ще се прилага само като временна мярка и включва механизми за предотвратяване на двойно данъчно облагане.

Данъкът ще се прилага за приходите от дейности, в които основната роля за създаване на стойност играят потребителите и които са най-трудни за обхващане от действащите данъчни правила, като например приходи:

  • получени от продажбата на онлайн пространство за реклама;
  • получени от цифрови посреднически дейности, които позволяват на потребителите да си взаимодействат с други потребители и могат да улеснят продажбата на стоки и услуги помежду им;
  • получени от продажбата на данни, генерирани от предоставена от потребителите информация.

Приходите от данъка ще се събират от държавата членка, в която се намират потребителите, а данъкът ще се прилага само за дружества, чиито общи приходи от цял свят са 750 милиона евро и чиито приходи в рамките на ЕС са 50 милиона евро.

По-малките нововъзникващи и разрастващи се предприятия няма да понесат тежест, подчертават от Комисията. Ако данъкът се прилага при ставка в размер на 3%, се очаква приходите за държавите членки да възлязат на 5 милиарда евро годишно.

Коментар