„Хоризонт Европа“ със 100 млрд. евро за наука и иновации

Европейската комисия предлага най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации. По следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. се предвиждат 100 милиарда евро с новата програма „Хоризонт Европа“, която ще надгради „Хоризонт 2020“.

„Хоризонт Европа“ ще продължи да бъде двигател на научни постижения чрез Европейския научноизследователски съвет и стипендиите и обмена по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, като с нея ще бъдат въведени и нови характеристики:

Европейски научноизследователски съвет, който да помогне на ЕС да се превърне във водеща сила при разработване на иновации за създаване на нови пазари. С предложението на Комисията се формира единно звено, което обединява обещаващия потенциал и революционните технологии по пътя им от лабораторията до пазара и помага на иновативни стартиращи предприятия и дружества да разпространят идеите си. Съветът ще подпомага пряко иновациите посредством два основни инструмента за финансиране: един за ранните стадии и един за разработване и внедряване на иновациите на пазара. Той ще допълва работата на Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

Нови цели в ЕС за научни изследвания и иновации с акцент върху социалните предизвикателства и промишлената конкурентоспособност: С програмата „Хоризонт Европа“ Комисията ще зададе нови дръзки и амбициозни задачи, които имат ясно определено допълнително предимство за Европа и помагат за справянето с въпроси, които засягат ежедневието ни. Някои конкретни примери за тях са борбата срещу рака, екологично чистият транспорт и океаните без пластмасови отпадъци.

Увеличаване до максимална степен на потенциала за иновации в рамките на ЕС: Ще бъде удвоена подкрепата за държави членки, които изостават при използване в пълна степен на националния си капацитет за научни изследвания и иновации. Новите начини за взаимодействие между структурните фондове и Кохезионния фонд ще позволят по-добра координация и съчетаване между видовете финансиране и ще улеснят процеса на възприемане на иновациите в регионите.

Повече откритост: Принципът за провеждане на по-отворена наука ще се превърне в обичайния начин на работа на програмата „Хоризонт Европа“, с който ще се изисква по-открит достъп до публикации и данни. Това ще подпомогне за по-активното навлизане на дейностите на пазара и увеличаване на потенциала за иновации на резултатите, постигнати благодарение на финансирането от ЕС.

Ново поколение европейски партньорства и активизирано сътрудничество с други програми на ЕС: С „Хоризонт Европа“ ще бъде оптимизиран броят на партньорствата, които съвместните програми по ЕС и съвместните фондове имат с партньори като промишлеността, гражданското общество и фондации за финансиране, за да се повиши тяхната ефективност и въздействие при постигането на приоритетите по политиките на Европа. С програмата ще се насърчават ефективните и оперативни връзки с други бъдещи програми на ЕС, като политиката на сближаване, Европейския фонд за отбрана, програмата на Европа в областта на цифровите технологии и Механизма за свързване на Европа, както и с международния проект за термоядрена енергия ITER.

Съвместният изследователски център (JRC) – службата на Комисията за научни дейности и познания, ще продължи да допринася с научни консултации, техническата помощ и специално посветени изследвания, уточняват от Брюксел.

Предложените бюджетни средства в размер на 100 милиарда евро за периода 2021-2027 г. включват 97,6 милиарда евро по линия на програмата „Хоризонт Европа“ (от които 3,5 милиарда евро ще бъдат разпределени за фонда InvestEU) и 2,4 милиарда евро за програмата на Евратом за изследвания и обучение.

Евратом, по която се финансират научни изследвания и обучение в областта на ядрената сигурност, безопасност и радиационна защита, ще има по-засилен акцент върху неенергийни приложения като здравеопазване и медицинско оборудване; по нея също така ще се подпомага мобилността на научните работници в областта на ядрените изследвания по програмата „Мария Склодовска-Кюри“.

Около две трети от икономическия растеж на Европа през последните десетилетия е бил подтикван от иновациите. От програмата „Хоризонт Европа“ се очаква да бъдат генерирани нови и повече знания и технологии, с които да се насърчават върхови научни постижения и да се окаже положително въздействие върху растежа, търговията и инвестициите, както и значително социално и екологично въздействие.

Всяко едно евро, инвестирано от програмата, може потенциално да генерира възвръщаемост до 11 евро от БВП за период от 25 години. Инвестициите на Съюза в научноизследователска дейност и иновации се очаква да генерират преки печалби в размер до 100 000 работни места в дейности, свързани с научноизследователска дейност и иновации, в „инвестиционна фаза“.

Коментар