Хоризонт 2020 заделя повече за наука и иновации

Бюджетът на дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ ще бъде увеличен с около 30% над сегашния

Бюджетът на дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ ще бъде увеличен с около 30% над сегашния

Дейностите „Мария Склодовска-Кюри“, финансирането на научноизследователски стипендии и Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще получат значително повече средства от бюджета на новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, която беше приета днес от Европейския парламент.

Гласуването представлява „огромен тласък за европейските научни изследвания и за предприемачите на бъдещето“, заяви Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и политиката за младежта.

Бюджетът на дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ представлява 8% от общия бюджет на програма „Хоризонт 2020“ и възлиза на над 6 млрд. евро за финансиране за периода 2014-2020 г. Това е с около 30% над сегашния бюджет от 4,7 млрд. евро за периода 2007-2013 г. От новия бюджет ще получат помощ над 65 000 изследователи, от които почти 40% докторанти.

EIT ще получи 2,7 млрд. евро за периода 2014-2020 г., което е 3,5% от общия бюджет на ЕС за научни изследвания и иновации. Това представлява значително увеличение спрямо първоначалния бюджет за EIT, който за периода 2008-2013 г. възлизаше на около 300 млн. евро. Средствата ще засилят капацитета за научни изследвания и иновации на ЕС и ще допринесат за създаването на работни места и растеж.

Дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ ще подпомагат изследователите на всички етапи от тяхното професионално развитие, независимо от тяхната област на специализация и националност. Изследователи, работещи във всички дисциплини – от животоспасяващи здравни грижи до фундаментални изследвания „синьо небе“, ще отговарят на условията за финансиране.

По дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ ще се отпуска също помощ за докторантури в сферата на промишлеността, съчетаващи академичните изследвания с работа в предприятията, както и за други видове новаторско обучение, което увеличава възможностите за намиране на работа и за професионално развитие.

EIT ще играе съществена роля за осигуряване на динамичен и новаторски растеж в Европа, като попълва празнините между висшето образование, научните изследвания и бизнеса и подкрепя новосъздадени предприятия и специализирано следдипломно обучение. Той функционира посредством Общности на знание и иновации (ОЗИ) – новаторска идея за трансгранични публично-частни партньорства.

В допълнение към съществуващите три ОЗИ в областта на климата, ИКТ и енергетиката, през периода 2014-2020 г. в рамките на EIT ще започнат да работят пет нови ОЗИ: в областта на здравословния начин на живот и активния живот на възрастните хора, суровините, храните на бъдещето, производството с висока добавена стойност и градската мобилност.

Коментар