ЕК форсира мерките за онлайн сигурност

Брюксел ускорява работата по приоритетните досиета в областта на сигурността

Европейската комисия призова за ускоряване на работата в областта на сигурността, въпреки че редица законодателни предложения вече са одобрени. Сред приоритетните направления, в частност, са защитата на европейците онлайн и оперативната съвместимост на информационните системи в ЕС.

Укрепването на външните ни граници, подобряването на обмена на информация, оперативната съвместимост на всички наши системи с данни и защитата на нашите граждани както онлайн, така и на място — няма време за губене“, заяви комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос.

Защита на европейците онлайн

Представеният през септември 2017 г. широк набор от мерки за повишаване на устойчивостта на киберпространството в ЕС и увеличаване на способностите за кибернетична сигурност бе допълнен през миналия месец с предложения, предназначени конкретно да защитят сигурността на изборите за Европейски парламент през май 2019 г.

Предвид на неотдавнашните враждебни операции в кибернетичното пространство, е наложително да се отдаде приоритет на финализирането на всички законодателни предложения.

Освен това, за да се гарантира, че интернет платформите не се използват неправомерно за разпространение на терористично съдържание онлайн, предложените нови правила, по-специално задължението за премахване на терористично съдържание в срок от един час, следва да бъдат одобрени от Европейския парламент и от Съвета преди изборите през май 2019 г.

Оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС

Възможността информационните системи на ЕС в областта на сигурността, миграцията и управлението на границите да работят заедно по по-интелигентен и по-ефикасен начин е основен елемент от усилията на Комисията да отстрани пропуските в информационната сигурност.

Представеното през декември 2017 г. предложение относно оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС следва да бъде одобрено от Европейския парламент и от Съвета преди изборите за Европейски парламент през май 2019 г.

Аналогично, бързо следва да приключат актуализациите на различните информационни системи на ЕС, като например Европейската информационна система за съдимост (ECRIS), Евродак и Визовата информационна система (ВИС).

Коментари по темата: „ЕК форсира мерките за онлайн сигурност”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    EURODAC (Евродак) е автоматизирана система на Европейския съюз за идентификация по пръстови отпечатъци на бежанци, кандидати за убежище и незаконни имигранти в ЕС. Системата има за цел ускоряването на идентификацията на търсещите убежище, улесняване на избора на страна-членка, която да приеме кандидатите, и избягване на възможността за многократно подаване на молба за убежище в различни страни от един и същи кандидат.

    Системата прилага на практика Регламентите „EURODAC“ и „Дъблин II“ (т.нар. „Дъблинска конвенция“), които са в правна сила за всички страни-членки, както и за подписалите я държави Исландия и Норвегия. От 2003 година EURODAC рутинно снема отпечатъците на всички кандидати за убежище, като тези данни се пазят до десет години, освен ако междувременно бежанецът не е получил гражданство в страната, при което данните за него веднага се изваждат от базата данни на EURODAC.[1]

    В България системата започва да функционира от приемането на страната в ЕС на 1 януари 2007 г. Изпълнител на регламентите е Държавната агенция за бежанците[2]

Коментар