Половината от приходите на Сирма Груп идват от чужбина

Развитието на дружествата от Сирма Груп Холдинг АД съвпада с набелязаните стратегически цели, става ясно от публикуваните тази седмица междинни консолидирани резултати на холдинга към 30 септември 2018 г. Близо половината от постъпленията на компанията идват от външните пазари.

Приходите на групата през първите девет месеца отбелязват ръст от 20,32% на годишна база, като нарастват от 37,2 млн. лв. на 44,7 млн. лв. Приходите от продажби на продукти нарастват с малко по-висок темп – с 26,05% от 14,7 млн. лв. до 18,6 млн. лв., докато приходите от продажби на услуги нарастват с 16,29% – от 22 млн. лв. на 25,6 млн.

EBITDA (печалбата преди данъци, такси и амортизации) на холдинга достига 8,5 млн. лв. Нетната печалба на холдинга се увеличава с 61% в сравнение с първото деветмесечие на миналата година, като достига 5,3 млн. лв.

Приходите от България за деветмесечието са 51%, а износът на продукти и услуги възлиза на 49%. Основни пазари са континентална Европа с 30,4 млн. лв., Северна Америка със 7,5 млн. лв. и Великобритания с 6,4 млн. лв.

Няма промяна през третото тримесечие на основните акционери на Сирма Груп, като се запазва и процентът на свободно търгуемите акции на 61% от края на Q2 2018.

54 корпоративни инвеститори държат 10 156 135 акции на дружеството или 17,11% от капитала, докато 992 физически лица държат 49 204 383 акции или 82,89%. Общият брой на акционерите нараства с 24 през третото тримесечие.

Коментар