Банка ДСК внедри гъвкаво SAS решение

Стандартът IFRS9 предполага промяна на работните процеси в банките при финансовата отчетност (източник: CC0 Public Domain)

Банка ДСК заложи на SAS решение, за да отговори на изискванията на IFRS9 стандартите за капиталова адекватност и финансова отчетност. Софтуерът е внедрен от компаниите SAS Analytics България и Juno Consulting, съобщиха от финансовата институция.

Стандартът IFRS9 предполага промяна на работните процеси при финансовата отчетност, взимайки предвид макро-икономическите променливи по време на жизнения цикъл на един кредитен инструмент, което от своя страна изисква внедряване на нови модели на калкулации на риска, различни от наложените Basel IRB.

Банката е била изправена пред няколко предизвикателства:

  • Обобщаване и агрегиране на данни – голям обем от фрагментирани данни е трябвало да бъдат намерени, агрегирани и анализирани;
  • Симулационна среда – необходимо е било да се изгради високопроизводителен изчислителен инструмент, който да обработва калкулациите, заложени в IFRS9, както и да предоставя коректни и точни крайни резултати на Банка ДСК;
  • Интегрирана платформа за анализи и отчети – изграждане на мощен инструмент за бизнес анализ, който показва точността на данните, правилата за валидиране и не на последно място генерирането на регулативните отчети, изисквани от местния и над национални регулаторни органи.
  • Цялостен подход за управление на данните – да се въведат нови правила, процедури и платформа за контрол и управление на постъпващите данни; стандартът IFRS9 изисква проследяемост, отчетност и прозрачност на работните данни.

Чрез решението на SAS Institute за IFRS9 Банка ДСК преодолява предизвикателствата по внедряване на групата от стандарти, тъй като получава отворена платформа, която предлага централизирана, гъвкава, високопроизводителна и прозрачна среда за анализ.

Решението дава няколко предимства на Банката:

  • Гъвкав модел на данните – уникален модел за анализ на обезценките;
  • Колективна оценка, проследяемост и скалируемост – IFRS9 изисква точни и одитируеми калкулации на ниво индивидуален кредитен портфейл;
  • Динамика на обезценките и сензитивност на кредитната експозиция – вградената функционалност в платформата на SAS позволява висока степен на точност, както и различни видове вградени анализи.
  • Симулация на Риска – Банката може да разиграва различни сценарии, които да определят най-подходящото действия;
  • Статично и динамично портфолио – прогнозното моделиране на SAS дава възможност за отговор и на изискванията за стрес тестинг;
  • Независимост при поддръжката на аналитичните модели и моделите за обезценка.

Решението на SAS Institute за IFRS9 даде на банката целия нужен инструментариум и интегрирана среда за работа, за да можем да преодолеем предизвикателствата на изискванията по стандарта IFRS9“, коментира Юри Генов, член на УС и изпълнителен директор на Банка ДСК.

IFRS9 представлява симбиоза между счетоводна отчетност и регулативни правила. Решението променя начина, по който Банка ДСК борави с провизии, риск и данни, поясни Атанас Раков, изпълнителен директор на SAS Analytics България.

Коментар