ЕС търси гаранции за етиката на изкуствения интелект

Изкуственият интелект е свързан с нови предизвикателства за бъдещето на труда и повдига правни и етични въпроси (източник: CC0 Public Domain)

Европейската комисия обяви следващи стъпки за изграждане на доверие в изкуствения интелект, като за целта продължава работата на експертната група на високо равнище, формирана през юни 2018 г.

Започва изпълнението на пилотна фаза, която трябва да гарантира, че етичните насоки за развитието и използването на изкуствения интелект (ИИ) могат да се прилагат на практика. Комисията приканва промишлеността, научноизследователските институти и публичните органи да тестват подробния списък за оценка, който допълва насоките и беше изготвен от експертната група.

Стратегията за ИИ от април 2018 г. цели увеличаване на публичните и частните инвестиции до най-малко 20 млрд. евро годишно през следващите десет години, като по този начин се предоставят повече данни, насърчават се талантите и се изгражда доверие.

Изкуственият интелект (ИИ) може да бъде от полза за редица сектори, например здравеопазването, енергопотреблението, безопасността на превозните средства, селското стопанство, изменението на климата и управлението на финансовия риск.

ИИ може също така да помага за разкриването на измами и заплахи за киберсигурността и дава възможност на правоприлагащите органи да бъдат по-ефективни в борбата с престъпността. ИИ е свързан обаче с нови предизвикателства за бъдещето на труда и повдига правни и етични въпроси.

Подходът на Комисията включва три направления: определяне на ключовите изисквания за надежден ИИ, старт на широкомащабен пилотен етап, по време на който да бъде получена обратна информация от заинтересованите страни, и действия за изграждане на международен консенсус относно ориентирания към човека изкуствен интелект.

Седем въпроса от първостепенно значение

Надеждният ИИ трябва да спазва всички приложими закони, както и набор от специални изисквания; с помощта на отделни списъци за оценка ще бъде проверявано приложението на всяко едно от ключовите изисквания:

Човешки фактор и надзор: Системите с ИИ трябва да дават възможност за развитие на справедливи общества, като подкрепят активната роля и основните права на човека и не намаляват, ограничават или отклоняват неговата автономност.

Стабилност и безопасност: Надеждният ИИ изисква алгоритми, които са достатъчно сигурни, надеждни и стабилни, за да се справят с грешки или несъответствия по време на всички етапи от жизнения цикъл на системите с ИИ.

Неприкосновеност на личния живот и управление на данните: Гражданите трябва да имат пълен контрол върху собствените си данни, а данните, отнасящи се до тях, не трябва да се използват в техен ущърб или по начин, който е дискриминационен спрямо тях.

Прозрачност: Проследимостта на системите с ИИ трябва да бъде гарантирана.

Многообразие, недискриминация и справедливост: При системите с ИИ следва да се отчита целият спектър на човешките способности, умения и нужди и да се осигурява достъпност.

Благополучие на обществото и околната среда: Системите с ИИ трябва да се използват в подкрепа на положителните социални промени, устойчивостта и екологичната отговорност.

Отчетност: Трябва да се въведат механизми, чрез които да се гарантира отговорността и търсенето на отговорност при системите с ИИ и резултатите от тях.

Широкомащабен пилотен проект

През лятото на 2019 г. Европейската комисия ще започне работа по пилотен етап с участието на широк кръг заинтересовани страни. И в момента предприятията, публичните администрации и организациите могат да се включват в Европейския алианс за ИИ.

Когато пилотният етап започне, те ще получат уведомление за старта му. Освен това членовете на експертната група на високо равнище за ИИ ще съдействат за представянето и разясняването на насоките сред заинтересованите страни в държавите членки.

Изграждане на международен консенсус

Комисията иска да изведе своя подход към етичното измерение на ИИ на световната сцена, тъй като технологиите, данните и алгоритмите не познават граници. За целта Комисията ще засили сътрудничеството си със съмишленици като Япония, Канада и Сингапур.

Комисията ще продължи да играе активна роля международните дискусии и инициативи, включително в рамките на Г-7 и Г-20. Пилотната фаза ще включва също така дружества от други държави и международни организации.

Коментар