Изнасяме най-много електротехника и електроника

България може да увеличи износа си за развитите държави, като стане подизпълнител на големите фирми и се включи в глобалните вериги на доставки (илюстрация: CCO Public Domain)

Българският износ отбеляза нов исторически рекорд през 2018 г., достигайки 33,205 млрд. щ. д., но страната ни отстъпва позиции и е на 64 място сред всички износители в света (61 за 2017 г.), сочи анализ на БСК.

Ръстът на износа ни за 2018 г. спрямо 2017 г. е 6%, при ръст на световния внос 10%. Групите стоки с най-голям износ са електротехника и електроника, мед и изделия от мед, енергоносители (горива и електроенергия) и машини и апарати. Тези 4 групи стоки формират 36% от износа ни.

От анализа са изключени доставките на стоки за отбраната, т.к. НСИ третира тази информация като конфиденциална. Според неокончателни данни на вносителите, България е изнесла стоки за отбраната поне за 777 млн. щ.д. Редица държави, които са пазар за българска специална продукция, не предоставят данни за търговията си с нея.

За периода 2014-2018 г. българският износ, измерен в щатски долари, нараства с 5% годишно, докато световният внос нараства с 2%. Тези тенденции са различни по групи стоки.

Изделията на електрониката и електротехниката продължават своя експортен възход с 10% средногодишен ръст за последните пет години, докато за същия период световният внос се е увеличил с 4%. Това се дължи в голяма степен на ръста през последната година – 19%, което означава, че българските производители са конкурентоспособни на глобалните пазари и изместват други доставчици.

Износът на машини и апарати също се представя добре и бележи ръст от 5%, докато световният внос расте с 2%. За последната година износът на тази група стоки расте с 10%.

През 2018 г. сме осъществили износ за 198 държави и територии. В редица държави имаме малък износ на нишови продукти. Най-важните пазари са Германия, Италия, Румъния, Турция и Гърция, които общо допринасят за 46,4% от износа.

Средногодишен ръст за периода 2014-2018 на български износ на водещите стокови групи спрямо световния внос (източник: БСК)

България може да увеличи износа си за развитите държави, като стане подизпълнител на големите фирми и се включи в глобалните вериги на доставки. С течение на времето ще се придобият знания и умения за по-широко самостоятелно навлизане на световните пазари под собствена марка и със собствени разработки, коментира БСК.

Нарасналата конкурентоспособност се дължи основно на международни компании в България, и по-малко на местни фирми. Независимо от ползите от чуждестранните инвеститори, редица суровини и материали не се преработват достатъчно задълбочено и килограмовите цени на българския износ са сравнително ниски, отбелязва анализът.

В ход е ускорено технологично обновление, което все по-често се цели във външни пазари, отколкото в българския. По-скоро изключение са случаите на внедрени български разработки, независимо от произхода на инвестициите. Българските предприемачи като че ли имат повече доверие на чуждестранни разработки и технологии, отколкото на българските, се казва в доклада.

Технологичното обновление се случва чрез внос на технологии и индустриални права. Приложната продукция на българските учени, доколкото се среща, се внедрява в големи западноевропейски фирми и се ползва за нарастване на конкурентоспособността им. Скъсана е връзката между университети и институти, от една страна, и индустрията, от друга, заключава БСК.

Коментари по темата: „Изнасяме най-много електротехника и електроника”

добавете коментар...

  1. ха

    Електронни медни жици изнасяме под формата на руда.

  2. Anonymous

    Елки, лелки, каки…

  3. Иван

    Елки ли?

Коментар