ДАЕУ ще развива Портала за отворени данни

Достъпът на потребителите до Портала е безплатен, от компютър и мобилен телефон
(снимка: CC0 Public Domain)

Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) ще развива и надгражда обновения Портал за отворени данни, стана ясно по време на конференциятаОтворените данни – предизвикателства и възможности за развитие”.

Обновеният портал е разработен от администрацията на Министерски съвет, в рамките на изпълняван от нея проект за подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на отворените данни.

Една от основните задачи е транспонирането на Директива на 2019/1024/ЕС от юни 2019 г. относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор в националното законодателство, и по конкретно в Закона за достъп до обществена информация. Крайният срок е юли 2021 г.

Порталът съдържа информация, разпределена в 14 теми, като образование, енергетика, транспорт, околна среда, райони и градове. На него са качени над 9 хиляди набори от данни, в отворен машинночетим формат, публикувани от над 500 институции и организации.

Достъпът на потребителите до тези данни е безплатен и може да се осъществи както от компютър, така и от мобилен телефон. Порталът гарантира, че отворената информация, която се публикува, е събрана и обработена от достоверни източници, каквито са административните органи, във връзка с нормативни задължения.

Според статистиката, месечно десетки хиляди потребители, сред които граждани, научни среди, медии, бизнес и администрации, посещават Портала. Потребителският профил показва, че това са хора в активна възраст, най-вече между 25-34 години.

Наблюдава се и тенденция на увеличаване на дела на потребителите от чужбина. ДАЕУ започва инициатива за насърчаване на използването на данните от Портала сред студентите, които да използват информацията за свои учебни проекти и разработки.

Предстои да се разработи и механизъм за обратна връзка от граждани и неправителствени организации, използващи данните, както и критерии, по които ще се оценява повторното използване на отворените данни от бизнеса. Идеята е, информацията за ресурса на отворените данни и икономическите и социални ползи от тях да достига до повече хора.

ДАЕУ ще следи качваните на Портала отворени данни да отговарят на политиката за уеб достъпност и общоприетите европейски и световни  стандарти, с оглед на лесна употреба и съвместимост.

Очакваните ползи от обновения Портал са повече прозрачност и контрол над институциите, по-активно гражданско участие, по-добри продукти и услуги, предлагани от бизнеса и подобрена ефективност на публичните услуги.

Всяка година, по предложение на председателя на Държавна агенция „Електронно управление”, въз основа на Закона за достъп до обществена информация, Министерският съвет приема Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни.

Коментар