Администрации преминаха ГИС обучение

Близо 80 сертификата получиха представители на общините в рамките на дистанционно обучение за работа с пространствени данни, съобщи Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС).

Обучението е финансирано от Европейския социален фонд по Оперативна програма ”Административен капацитет” (ОПАК).

Дистанционните онлайн курсове целяха да повишат административния капацитет на централната, областна и общинска администрация за прилагане на директивата INSPIRE на Европейския съюз, за чието транспониране ДАИТС е национален координатор.

Обучението е организирано в два модула, като на 270 общини и областни администрации бяха изпратени пароли за достъп до курса. Средният успех в първия курс на тема „Въведение и същност на геопространствените данни” е 91%. Повечето участници в обучението са от малки общини.

Част от обучените в първия курс се включиха и във втората тема „Планиране на гео-информационни системи за интерпретиране на геопространствени данни”, при която средната успеваемост на общинските служители също е 91%.

По същия проект през март бяха обучени ИКТ-директори и служители на централна администрация. Общият брой сертификати от обученията по ГИС вече е 114.Целта на обучението е подготовка за интегриране и стандартизация на услуги, свързани с пространствени данни и предоставяни от различни административни структури – министерства, области, общини. Материалите от обучението са обществено достъпни на страницата на проекта.

Коментар