КЗП предприе крайна мярка спрямо Globul

Комисията за защита на потребителите завежда иск срещу „Космо България Мобайл” ЕАД, или по-известната с търговското си наименование Globul. Това е крайна мярка, която контролният орган предприема спрямо фирмата за нарушаване правата на голяма група потребители чрез въвеждане на неравноправни клаузи в общите условия на договорите с клиентите й, съобщи КЗП.

Една от клаузите предвижда възможност потребителят едностранно да прекрати индивидуалния си безсрочен договор, едва след като месец по-рано е направил писмено предизвестие за това и след като е изплатил всички дължими суми, както и месечната абонаментна цена за срока на предизвестието. Клиентът има право да прекрати индивидуалния си договор, без значение дали е срочен или безсрочен, и при „съществено или системно нарушение на Общите условия от страна на Глобул”, но отново при същите условия – да направи писмено едномесечно предизвестие и да изплати всички дължими към момента суми заедно с месечната абонаментна такса за периода, в който тече срокът по предизвестието.

В същото време е дадено право на Глобул едностранно да прекрати незабавно индивидуален договор, в случай че потребителят е нарушил съществено или системно Общите условия. Тези уговорки водят до значително неравновесие между правата и задълженията на двете страни по договора, тъй като при неспазване на Общите условия, потребителят трябва да направи едномесечно предизвестие за прекратяване на договора, а мобилният оператор може да направи това незабавно.

Друга уговорка в ущърб на икономическите интереси на потребителите е тази, с която търговецът си запазва правото да променя цените на предоставяната услуга, без да даде възможност на клиента си да се откаже от договора, в случай че той стане неизгоден за него. Оказва се, че е създадена предпоставка потребителят да остане абонат на същия оператор, въпреки че окончателно определената нова цена е значително завишена в сравнение с цената, уговорена при сключването на договора и последвалата актуализация на таксите вече не го устройва, посочват от КЗП.

Възможността мобилният оператор едностранно да прекрати договора с клиента си, ако има изискуеми задължения по други договори, сключени между двете страни, е третата неравноправна клауза в Общите условия на мобилния оператор, заради които КЗП завежда иск срещу него. В случая за подобно действие липсва правно основание, тъй като, за да е налице такова, в текста на клаузата трябва да бъде уговорена отговорност, в чието основание да лежи развалянето на договора.

Договорите могат да бъдат изменяни, прекратени, разваляни или отменени само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени в Закона за задълженията и договорите.

Искът на КЗП срещу „Космо България Мобайл” ЕАД е за преустановяване на нарушенията.

Повод за разглеждането на Общите условия към договорите на „Космо България Мобайл” ЕАД дават множество жалби от потребители, постъпили в контролния орган за причинени от оператора затруднения да прекратят договора си с него и да изберат по-изгодно предложение на друг. Това става точно във времето, когато се въвежда възможността за преносимост на номерата между мобилните оператори и когато те са изправени пред предизвикателството поне да задържат своите абонати, посочва КЗП.

Оплакванията на хората, адресирани до КЗП, са свързани с несъгласието с практиката на мобилните оператори да възпрепятстват по различни начини предоставената по закон възможност на клиентите на един мобилен оператор да прекратят договора си с него и да станат абонати на конкурентен, като запазят стария си номер. Това възпрепятстване най-често се реализира чрез въвеждане на условия за отказване от договора или такси.

В хода на анализа на Общите условия на фирмата експертите са установили наличие на неравноправни клаузи, една от които има отношение към проблема с преноса на номера между мобилните оператори и която присъства в исковата молба на КЗП, наред с още две други.

Eкспертите са открили и други неравноправни клаузи, които обаче са отстранени след влизането в сила на новите Общи условия на мобилния оператор.

До иска за премахване на визираните по горе три неотстранени неравноправни клаузи се стига, след като КЗП изпраща писмо до компанията, с което настоява те да бъдат доброволно отстранени или променени така, че да предвиждат еднакви права и задължения и за двете страни, като е даден срок за това. В писмото КЗП настоява още фирмата да предприеме действия да информира потребителите и контролния орган за направените промени.

Междувременно влизат в сила нови Общи условия на мобилния оператор. При разглеждането им от експертите се оказва, че три от откритите неравноправни клаузи, за които КЗП е изпратила писмо с настояване да бъдат отстранени и за които фирмата е поела отговорност, че ще премахне, отново присъстват със същия запис.

С оглед на това да е била дадена възможност да търговеца да коригира доброволно влезлите нови Общи условия и е удължен срокът за отстраняване на констатираните неравноправни клаузи – цели три месеца. След изтичането му е направена поредна проверка, при която се оказва, че същите неравноправни клаузи продължават да присъстват. Тогава Комисията решава да бъде предявен иск срещу „Космо България Мобайл” ЕАД за преустановяване на нарушението.

по темата: „КЗП предприе крайна мярка спрямо Globul”

добавете коментар...

  1. Siska

    Странна работа! Аз съм абонат на вивател и не виждам кой знае какви разлики в договорните клаузи!??? Тука май някой нещо се опитва да ни излъже за сметка на Глобул? Не ми се струва правилно това обвинение, защото тогава и трите оператора би следвало да са в кюпа

Коментар