Европа обяви “цифровите” си приоритети

С амбициозна програма в областта на цифровите технологии Европа ще се опита да осигури икономически растеж и възможност на всички слоеве на обществото да се възползват от дигиталната ера. В програмата са очертани седем приоритетни области за действие:

– създаване на единен цифров пазар;
– по-голяма оперативна съвместимост;
– увеличаване на доверието и сигурността в интернет;
– много по-бърз интернет достъп;
– повече инвестиции в изследователска и развойна дейност;
– подобряване на уменията за боравене с цифрови технологии и приобщаване към тях;
– прилагане на информационни и далекосъобщителни технологии, за да се отговори на такива предизвикателства пред обществото като изменението на климата и застаряването на населението.

Като примери за ползи могат да се посочат по-лесните електронни разплащания и издаване на фактури, бързото въвеждане на телемедицината и енергийно ефективното осветление, уточняват от Европейската комисия.

В посочените седем области програмата за цифрови технологии предвижда 100 последващи действия, като 31 от тях ще бъдат законодателни. Новият документ е първата от седем водещи инициативи, съгласно стратегия „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Половината от растежа на европейската производителност през последните 15 години вече се дължи на информационни и далекосъобщителни технологии и тази тенденция вероятно ще се усили, показва анализ на ЕК.

Коментар