Расте практикуването на гъвкаво работно време

Работодатели и служители се възползват все повече от условия за гъвкаво работно време, разкри проучване на Европейската комисия, публикувано днес. Докладът на експертната група се появява в момент, в който министрите по равенство на половете се събират в Брюксел за неофициална среща, за да обсъдят новата стратегия за равенство между жените и мъжете 2010-2015 г.

„Условията за гъвкаво работно време, заведенията за грижи за деца и за други лица на издръжка, както и правата на отпуск имат тенденцията да водят до по-високи степени на трудова заетост, както за жените, така и за мъжете, както и до по-устойчива раждаемост“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по правосъдие, основни права и гражданство. Във времена на забавен икономически растеж условията за гъвкаво работно време могат да помогнат на хората да запазят работните си места, смята още Рединг.

Докладът „Условия за гъвкаво работно време и равенство на половете“ предоставя изчерпателен преглед на текущите практики в ЕС 27 и в държавите от ЕИП-ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария). Той се съсредоточава върху вътрешната гъвкавост (в дружествата и организациите), както по отношение на продължителността на работното време (например непълното работно време), така и на организацията на работното време (например условия за гъвкаво работно време или разкъсано работно време, и гъвкавост по отношение на началото и края на работния ден).

Едно от главните заключения в доклада е, че все още съществуват големи разлики между държавите-членки по отношение на гъвкавостта на работното време. Гъвкавостта е по-широко разпространена в северна и западна Европа, докато в Унгария, Литва, Чешката република, Естония, България, Словакия, Словения и Румъния преобладават традиционните 40 работни часа. Дания, Швеция, Германия, Финландия и Норвегия заемат относително високо място по отношение на гъвкавата организация, като малко повече от половината от служителите използват някакъв вид гъвкавост в работното си време.

Повишената гъвкавост в работното време не винаги е добра за равенството на половете, е друг извод от доклада. По-индивидуализираното работно време оказва положително въздействие върху степента на трудова заетост на жените и може да помогне на служителите да балансират професионалния и личния живот, но работата на непълно работно време (преобладават жените) в повечето държави все още е съсредоточена в ниско платените сектори със слаби възможности за кариера и обучение.

Организационната култура също играе важна роля. Докато на гъвкавостта се гледа като на „женски“ тип организация на работното време, графиците за гъвкаво работно време по-скоро потвърждават разликите между половете, отколкото ги променят.

Скорошното развитие на политиката показва, че гъвкавостта в работното време е в политическия дневен ред на няколко държави, въпреки че конкретните теми могат да варират. Някои държави (като Чешката република и Литва) се съсредоточават върху гъвкавостта като инструмент за увеличаване на степента на трудова заетост. Все по-често работата на непълно работно време се използва за насърчаване на активното остаряване.

Сегашната финансова и икономическа криза имаше отчетливо въздействие и сега на гъвкавостта се гледа като на важен инструмент на политиката, за да се помогне на работодателите да се пригодят към променящите се икономически обстоятелства, се посочва в доклада.

През март тази година Европейската комисия направи първа стъпка към преглед на съществуващите правила на ЕС в областта на работното време с първи етап на консултации с европейските социални партньори. В контекста на този преглед Комисията скоро ще публикува експертен доклад за социалното и икономическото въздействие на правилата в областта на работното време.

Коментар