НСИ ще информира и за напредъка по Европа 2020

НСИ откри на интернет страницата си нова рубрика – „Европа 2020”. За първи път се публикува актуална статистическа информация за България по поставените общоевропейски цели в приетата от Европейската комисия стратегия.

В рубриката ще има информация за отделните показатели, необходими за наблюдение на изпълнението на целите в Европа 2020.

От публикаваните първи данни се вижда, че относителният дял на разходите за  научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) се е увеличил до 0,53% от БВП през 2009 година, докато предходните години е гравитирал около 0,45.6%.

И през 2004-та, и през 2008 година, делът на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия е бил 9,60%.

Делът на рано напусналите образование и обучение е намалял от 21,4% през 2004 година на 14,7% през 2009-та, сочат данните. Има ръст в относителния дял на населението с висше образование на възраст 30-34 г. – от 25,2% на 27,9% за същия период.

В хода на изпълнението на стратегия НСИ ще играе активна роля при избора и дефинирането на подходящи статистически показатели, които да показват постигнатия напредък по заложените целите.

Освен това НСИ ще подпомага избора на допълнителни показатели, които да служат за основа за подготовката и на годишните доклади на Европейската Комисия за напредъка на страната.

Коментар