ЕК въведе нови разпоредби за е-отпадъците

Европейската комисия въведе нови разпоредби относно събирането и третирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), като се очаква те да стимулират ефективното използване на ресурсите.

ОЕЕО представляват един от най-бързо растящите потоци от отпадъци и предлагат значителни възможности за снабдяване на пазара с вторични суровини. Системното събиране и правилното третиране са предпоставка за рециклирането на материали като златото, среброто, медта и редките метали, които се съдържат в използвани телевизори, лаптопи и мобилни телефони.

От 2016 година се въвежда целево ниво на събираемост в размер на 45% от продаденото електрическо и електронно оборудване. На следващия етап — от 2019 година — нивото на събираемост трябва да достигне 65% от продаденото оборудване или 85% от генерираните от него отпадъци.

Държавите членки ще могат да избират по кой от тези два еквивалентни начина за измерване на нивото на събираемост желаят да докладват. От 2018 година след съответна оценка на въздействието сегашният ограничен обхват на директивата ще бъде разширен, така че да включи всички категории отпадъци от електронно оборудване.

Директивата предоставя на държавите членки инструменти за по-ефективна борба с незаконния износ на отпадъци. Незаконният превоз на ОЕЕО представлява сериозен проблем, особено когато е замаскиран като законен превоз на използвано оборудване, за да се заобиколят разпоредбите на ЕС относно третирането на отпадъци. Новата директива ще задължи износителите да проверяват дали оборудването работи и да представят документи за естеството на товар, чиято законност е под съмнение.

Друго очаквано подобрение е намаляването на административната тежест чрез уеднаквяване на националните изисквания за регистриране и за изготвяне на доклади. Изискванията от страна на регистрите на държавите членки към лицата, които генерират ОЕЕО, ще бъдат по-съгласувани.

Понастоящем само една трета от отпадъците от електрическо и електронно оборудване в ЕС се събират разделно в рамките на документирана система. Сегашното целево ниво на събираемост в ЕС е 4 кг на глава от населението, което представлява около 2 милиона тона от около 10 милиона тона ОЕЕО, които се генерират всяка година в ЕС.

Очаква се към 2020 г. обемът на ОЕЕО да нарасне на 12 милиона тона. Амбициозната крайна цел на новата директива — 85% събираемост на всички генерирани ОЕЕО — ще гарантира през 2020 г. разделното събиране на приблизително 10 милиона тона или около 20 кг на глава от населението в ЕС.

Най-късно до 14 февруари 2014 г. държавите членки ще трябва да въведат съответните изменения в действащото национално законодателство във връзка с ОЕЕО и да го приведат в съответствие с новата директива и новите цели.

Коментар