ЕК обяви нова стратегия за научно сътрудничество

Европейската комисия обяви нова стратегия за развитие на международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите. Целта е Европа да стане по-привлекателно място за научни изследвания и иновации, както и засилване на конкурентоспособността в промишления сектор.

Програмата „Хоризонт 2020”, също като своите предшественици, ще бъде отворена за участници от целия свят. Така Европа ще подпомага развиващите се страни и ще получи достъп до нови и бързо развиващи се пазари, заяви комисарят по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин.

Една пета от изследователските проекти на ЕС вече включват поне един партньор от държава извън ЕС. Новата стратегия ще се изпълнява главно посредством „Хоризонт 2020″ — програмата за финансиране от ЕС на научни изследвания и иновации, считано от 2014 г., както и посредством съвместни инициативи с държавите членки на ЕС.

Европейският съюз е световен лидер в областта на изследванията и иновациите, с дял от 24% от световните разходи за научни изследвания, 32% от публикациите с осезаемо въздействие и 32% от патентните заявления, като в същото време представлява само 7% от населението.

Изследователските програми на ЕС са открити за участници от целия свят. Понастоящем 6% от участниците в Седмата рамкова програма за научни изследвания (7РП) са от трети държави. С дейностите по програмата Мария Склодовска-Кюри, които финансират мобилността и обучението на изследователи, се подпомагат участници от 80 различни държави.

Картината на научните изследвания в света се развива бързо, като между 2000 г. и 2009 г. делът на държавите от БРИК в световните разходи за изследователска и развойна дейност се е удвоил.

Коментар