Улеснява се достъпът до фондове за научни изследвания

По-бърз и по-лесен достъп до фондовете на ЕС за европейските предприятия, градове, региони и научни изследователи, обещава Европейската комисия. След като наскоро влезе в сила новият Финансов регламент, Комисията прие нови подробни правила за прилагането му. Благодарения на опростените процедури, предоставянето на средства на ЕС за предприятията, неправителствените организации, изследователите, студентите, общините и другите получатели ще се подобри от 1 януари 2013 г.

С новото законодателство се повишава прозрачността и се въвежда по-голяма отчетност за всеки, който работи със средства на ЕС. В регламента са предвидени по-големи възможности да се използват еднократни суми и единни ставки за по-малки суми, премахва се необходимостта от попълване на едни и същи данни във формуляри всеки път, когато се кандидатства за средства на ЕС, и се въвеждат онлайн приложения, както и много други нови елементи.

„Успяхме да намалим административната тежест за получателите на средства на ЕС, което означава по-лесен достъп и по-кратки срокове за получаване на финансиране от европейския бюджет. Една от основните задачи на моя мандат е средствата на ЕС да станат по-достъпни, а отчетността на управляващите тези средства да стане по-добра”, заяви Януш Левандовски, комисар на ЕС по въпросите на бюджета и финансовото планиране.

В преразгледания Финансов регламент се съдържат редица подобрения, които ще улеснят получателите на средства на Съюза. Периодът между поканите за представяне на предложения, сключването на споразумения за безвъзмездни средства и сроковете за плащания ще се съкрати. Чрез по-широкото използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи акцентът в системата за безвъзмездни средства се пренасочва от възстановяването на разходи към плащанията за постигане на резултати.

За опростяване на административните процедури и увеличаването на насочеността към резултатите на финансирането на ЕС ще допринесе и разширеното използване на награди за победители на конкурси за намиране на решение на предварително зададен проблем („поощрителни награди”).

За бенефициерите на фондовете на ЕС ще отпадне задължението да откриват отделни лихвоносни банкови сметки. Освен това дори ако се генерира лихва, тя няма да се връща в бюджета на ЕС, нито ще се отчита като приход по проекта. Това разрешава един от основните проблеми за бенефициерите на безвъзмездни средства и на други заинтересовани страни, по-специално от научните среди и неправителствените организации.

Новите правила ще увеличат отчетността на тези, които управляват парите на данъкоплатците в ЕС. Това включва държавите членки, които изпълняват голяма част от бюджета на ЕС, включително регионалната политика на ЕС. В бъдеще органите на държавите членки, управляващи средства на ЕС, ще трябва да подписват и представят на Комисията годишни декларации, удостоверяващи, че средствата на ЕС са били използвани правилно.

Бяха подсилени механизмите за финансови корекции в случаи на нередности, допуснати от бенефициерите и установени при одит, а като възпираща мярка Комисията ще публикува решенията за налагане на санкции за злоупотреба със средства на ЕС.

В бъдеще ще бъдат използвани различни финансови инструменти като заеми, собствен капитал или гаранции с цел подобряване на ефективността на фондовете на ЕС, като по този начин се увеличи тяхното финансово отражение. Създават се нови възможности за по-гъвкаво използване на публично-частните партньорства („ПЧС”), като по този начин се вземат предвид призивите на заинтересованите страни от европейския промишлен отрасъл, които участват в такива ПЧП.

В областта на външните действия ЕС ще може да създава доверителни фондове на ЕС, като обединява собствените си ресурси с тези на държавите членки и други донори.

Коментар