ЕК прие 7 приоритета за цифрова икономика

Европейската комисия прие днес седем нови приоритета в областта на цифровата икономика и цифровото общество. Целта е да се разгърне потенциалът на цифровата икономика, която се разраства седем пъти по-бързо в сравнение с останалите икономически отрасли, но й пречи нехомогенната общоевропейска рамка на политиките.

„Моите основни приоритети са да се увеличат инвестициите в широколентова инфраструктура и да се използва в максимална степен приносът на сектора на цифровите технологии за възстановяването на Европа”, каза заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус.

Цялостното изпълнение на актуализираната Програма в областта на цифровите технологии би довело до увеличаване на европейския БВП с 5% (или 1500 EUR на глава от населението) през следващите осем години.

Новите приоритети на ЕК в областта на ИТ

  • Създаване на нова и стабилна регулаторна среда за широколентов интернет
  • Изграждане на нови инфраструктури за цифрови обществени услуги чрез Механизма за свързване на Европа
  • Създаване на Широка коалиция за умения и работни места в областта на ИКТ
  • Изготвяне на стратегия на ЕС за киберсигурност и на предложение за директива
  • Актуализиране на нормативната уредба относно авторското право и сродните му права
  • Ускоряване въвеждането на изчислителните облаци посредством покупателната способност на обществения сектор
  • Поставяне на начало на нова секторна стратегия в областта на електрониката

Що се отнася до работните места, ако не бъдат предприети мерки на общоевропейско равнище, съществува опасност до един милион свободни работни места в сферата на цифровите технологии да останат незаети към 2015 г., докато чрез изграждане на инфраструктура би могло да се разкрият 1,2 милиона работни места. В дългосрочен план броят на новите работни места в икономиката би достигнал 3,8 милиона.

Коментар