Законова промяна насърчава аутсорсинга

Новоразкритите работни места също ще бъдат критерий за издаване на сертификат за клас инвестиция. Това предвиждат част от измененията в Закона за насърчаване на инвестициите, гласувани окончателно от парламента по-рано тази седмица.

       

Новият критерий ще даде възможност от насърченията по закона да се възползват и проекти в сектора на услугите, където размерът на инвестицията не е голям, но генерираната заетост е значима. Такива са например аутсорсинг проектите – сектор, в който през последните месеци България привлича все повече инвестиции. Конкретният брой на новоразкритите работни места, при които ще може да се кандидатства за сертификат, ще бъде разписан в правилника към закона, съобщи Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Друга промяна в закона предвижда да се възстановяват платените от работодателя социални осигуровки на новоназначени работници и служители за период от две години. За прилагането на мярката се изисква годишното трудово възнаграждение на заетите да е по-високо от средното за страната в съответната икономическа област и инвеститорът реално да е направил осигурителните вноски. От насърчението могат да се възползват и работодатели в съществуващи предприятия, но само при доказано нетно увеличение на броя на работниците и служителите им.

Според изискванията на ЗНИ, инвестицията и създадената заетост трябва да се поддържат най-малко три години за МСП и пет години – за големи предприятия. В случай, че инвеститорът не поддържа работните места в посочения срок, той следва да възстанови в бюджета сумите, които е получил като възстановени осигуровки, за освободените предсрочно работници.

Измененията в закона предвиждат и възможност за придобиване право на пребиваване и впоследствие – кандидатстване за гражданство на чужденци от трети страни във връзка с изпълнявани инвестиционни проекти. За регламентиране на това ще бъдат направени промени в закона за чужденците и в Закона за българското гражданство.

След измененията на закона кметовете ще могат да издават сертификат за инвестиция клас В за проекти, които се осъществяват на територията на съответната община. Представителите на местната власт ще могат да прилагат насърчителни мерки според своята компетентност. Какви конкретно да бъдат те, както и редът за предоставяне на сертификата ще се определят с наредби на общинските съвети.

Като цяло, измененията в закона целят въвеждане на допълнителни възможности за нарастване на инвестициите с висока добавена стойност в страната и създаване на високопроизводителни работни места.

По предварителни данни на БНБ, преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари-ноември 2012 г. са на стойност 1,399 млрд. евро, което е със 183 млн. евро повече спрямо същия период на 2011 г. През миналата година са издадени общо 10 сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите – 8 за клас А, 1 за клас Б и първия в страната сертификат за приоритетен инвестиционен проект.

По сертифицираните проекти в страната са инвестирани общо 814 млн. лева и са създадени 1350 нови работни места. За сравнение, през цялата 2011 г. са сертифицирани 4 проекта на стойност 92 млн. лева, предвиждащи разкриване на 350 нови работни места. 

Коментар