България с негативни тенденции в образованието

Делът на преждевременно напусналите училище расте в България, сочи европейско проучване

Делът на преждевременно напусналите училище расте в България, сочи европейско проучване

Делът на младите хора, които напускат преждевременно училище, възлиза на 12,8% средно в ЕС, което представлява спад с 13,5% в сравнение с 2011 г. През 2012 г. 35,8% от хората в ЕС на възраст между 30 и 34 години са завършили висше образование в сравнение с 34,6% през предходната година.

Постигнат е напредък за справяне с преждевременното напускане на училище и повишаване на броя на завършилите висше образование, но момчетата изостават все повече, сочи нов доклад на Европейската комисия.

В 12 държави членки делът на преждевременно напусналите училище вече е под целта на ЕС от 10 %, като Ирландия достигна това ниво за първи път. Испания (24,9%), Малта (22,6%) и Португалия (20,8%) са с най-голям дял на преждевременно напусналите училище, макар и да бележат подобрение. Делът на преждевременно напусналите училище расте в страни като България, Кипър, Унгария, Полша, Словакия, Словения и др.

През 2012 г. делът на лицата на възраст между 30 и 34 години с висше образование е бил над целта от 40% по стратегията „Европа 2020“ в 12 държави членки. Делът на младите висшисти остава нисък в Италия, Словакия, Румъния, Малта, Португалия. Притеснително е, че ниският дял на завършилите висше образование в България (26,9%) намаля леко през 2012 г.

Като цяло момичетата се справят по-добре: делът на преждевременно напусналите училище сред момичетата е с 24% по-малък от този на момчетата. Освен това вероятността жените да са завършили висше образование е с 27% по-голяма от тази за мъжете. Разликата между мъжете и жените е най-голяма в Латвия (+85%), Естония (+79%), Словения (+68 %) и България (+ 67%).

Данните са събрани от Евростат в рамките на проучване на работната сила в ЕС, вкл. за участието в образователната система и получената образователна степен. Делът на преждевременно напусналите училище се определя като онази част от населението на възраст между 18 и 24 години, която няма завършено средно образование и която вече не е ангажирана с образование или обучение. Делът на завършилите висше образование се изчислява като частта от населението на възраст между 30 и 34 години със завършено висше (или еквивалентно) образование.

Коментар