Шест проекта на СУ са одобрени за финансиране

Университетският фонд за стратегическо развитие ще финансира 6 проекта на СУ

Университетският фонд за стратегическо развитие ще финансира 6 проекта на СУ

Няколко проекта на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” са одобрени за финансиране от новосъздадения Университетски фонд за стратегическо развитие.

Постъпили са общо 29 проектни предложения, от които комисията, назначена със заповед на ректора проф. дин Иван Илчев, одобрява шест:

1. Изграждане на учебно-научен център (малък лабораторен комплекс) по технология на лекарствените форми за нуждите на специалност „Фармация” на стойност 73 000 лв.;

2. Благоустрояване и паркоустрояване на Студентски лагер в Университетската ботаническа градина Варна във връзка с повишаване качеството на обучение на стойност 280 000 лв.;

3. Постигане на европейски стандарти на опорното мрежово осигуряване чрез изграждане на високоскоростен и надежден достъп до Университетските информационни системи на стойност 99 100 лв.;

4. Облагородяване на парковото пространство в кампус „Лозенец” на стойност 105 000 лв.;

5. Ремонт на медния покрив на централния куполен ансамбъл на стойност 157 000 лв.;

6. Ремонт за отопление и целогодишно използване на базата на Център „Родопи“, с. Славейно на стойност 30 000 лв.

Комисията подкрепя и още няколко проекта, като препоръчва те да бъдат допълнени и подадени в следващата проектна сесия, съобщиха от СУ.

Университетският фонд за стратегическо развитие беше създаден през 2013 г. Средствата във Фонда се набират от държавния бюджет чрез субсидията и отчисленията на факултетите, както и от дарения, спонсорства и други допустими от закона приходи.

Коментар